Доставчици на обучение: ключови компетенции

доставчици на обучение доставчик на обучение

Асториа Груп – официален доставчик на обучение

Провеждане на обучение

Учебен Център Асториа Груп е официален доставчик на обучения по Ключови компетенции: КК2 – Общуване по чужд език /езиково обучение – Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски език/ и КК4 – Дигитална компетентност /Офис пакет: Word, Excel, PowerPoint; Internet; WordPress, Opencart/.

Ключовите компетенции, често срещани и със съкращението „КК“, са един от видовете напълно безплатни курсове, по които всеко едно микро, малко или макро предприятие би могло да запише за обучение определен брой служители по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Вашата фирма е одобрена и имате служители, които да обучите? По долу ще откриете важна информация за избора на доставчик на обучение и документацията, която трябва да се попълва от негова и съответно Ваша страна. За допълнителни въпроси и запитвания можете да се свържете с нас тук.

Доставчици на обучение ОПРЧР 2014 – 2020

I. Право да предоставят обучение срещу ваучери имат ДОб, които отговарят на изискванията на чл.9 пт ПМС № 280/2015 г. и са включени в списъка по чл.7 от ПМС 280/2015 г.

II. Изготвяне и представяне на учебни графици за провеждане на обучение

2.1. При провеждане на обучение доставчикът на обучение е длъжен в срок от 7 /седем/ работни дни преди започване на обучението да въведе в електронната платформа учебен график за провеждането му и списък на лицата участници в обучението/неразделна част от графика/ с попълнени всички реквизити в него (име, презиме, фамилия на обучаемото лице и ЕГН на лицето/лицата(Приложение 5).

Всяко лице следва да премине през входящ тест по КК2 – ако е изучавало чужд език повече от 300 учебни часа или по КК4 – ако е изучавало информатика и/или информационни технологии. Входящото ниво се отбелязва от ДОб в отрязъка на уведомлението на всяко лице, както и в платформата.

При провеждане на обучение, ДОБ въвежда информацията за обучението в платформата и я потвърждава най-късно 7 (седем) дни преди започване на обучението. Информацията до ДБТ (вкл. списък на лицата и учебен график) се изпраща през платформата.

2.2. При необходимост от промяна на графика ДОб е длъжен да нанесе корекцията в платформата минимум един работен ден преди фактическото настъпване на промяната. Информацията до ДБТ (вкл. списък на лицата и учебен график) се изпраща през платформата.

2.3. Учебните графици задължително се попълват с всички реквизити в платформата.

2.4. Учебните часове по теория и практика на ден се определят съобразно критериите на съответната операция и приложимата нормативна уредба.

2.5. При провеждане на обучения по професионална квалификация задължително се следи за съотношението на часовете по практика и теория. Броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение.

2.6. Почивките между учебните часове и тяхната продължителност е не по-малка от 10 минути и задължително се посочва в учебния график. В случаите, в които обучението се провежда без почивка и това е съгласувано между ДОб /доставчици на обучение/ и обучаваните лица, тази информация се посочва като забележка в графика.

2.7. Учебния график за обучение на заетите лица от целевата група следва да е съобразен с работното време/работния график на лицата.

2.8. Учебните графици задължително съдържат информация за датата и часа за провеждане на съответния изпит.

доставчици на обучение ключови компетентности дигитални компетенцииIII. Изготвяне и представяне на месечни присъствени форми

3.1. Избраните доставчици на обучение следят и отговарят за ежедневното попълване на месечната присъствена форма (Приложение 6), като при отсъствие на обучаем задължително се отбелязва „отсъства“.

3.2. Дните и часовете в месечната присъствена форма следва да съответстват на учебния график.

3.3. Денят/дните и часовете на изпита се включват в месечната присъствена форма.

3.4. ДОб в срок до 3 работни дни от началото на месеца, следващ отчетния месец, изпраща чрез платформата месечните присъствени форми. В същия срок ДОб представя същите в оригинал (приложимо само за обученията на безработни лица) в ДБТ по местопровеждане на обучението, по които се изплащат стипендии и възстановяват транспортни разходи. Месечните присъствени форми за обучения на заети лица, на които не се изплащат стипендии и транспорт се представят с искането за плащане на ДОб. ДОб носи отговорност за съответствието между приложените оригинални месечни присъствени форми и въведената в платформата информация. При констатирано несъответствие между информацията, въведена в платформата, и оригиналните месечни присъствени форми, ще се приемат за верни оригинални присъствени форми.

Фирмени обучения по КК2 и КК4 – Езикови и дигитални обучения

IV. Форми на обучение и продължителност

Обученията с ваучери се провеждат в следните форми:

4.1. Дневна форма на обучение – обучение, което приключва ди 18:00 ч. и продължителността на учебния час е минимум 45 минути. Учебни часове, които започват след 17:30 ч. и преминават във вечерна форма на обучение са с продължителност 40 минути.

4.2. Вечерна форма на обучение – обучение, което се провежда след 18:00 ч. и продължителността на учебния час е минимум 40 минути.

4.3. В почини и празнични дни обученията могат да са дневна и вечерна форма – следи се за посочената продължителност на учебните часове по т. 4.1 и т. 4.2.

Безработните лица се включват в обучение срещу ваучери, което се провежда само в дневна или вечерна присъствена форма, в зависимост от графика, предоставен от съответните доставчици на обучение. Учебен център „Асториа Груп“ позволява свободно избираем график на фирмите, избрали ни за техен доставчик на обучение.

Периодът на обучението, посочен в месечната присъствена форма, следва да съответства на периода в последния актуален учебен график към момента на изготвянето й.

V. Сформиране на групи

Броят на лицата, включени в една група за придобиване на КК, може да варира между 3 и 12 лица.

VI. Провеждане на заключителен изпит за обученията за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

6.1. Часовете за провеждане на финалния изпит за доказване на придобитите знания не се включват в изискуемия хорариум за въответния вид обучение.

Междинните тестове са част от учебния процес и съответно влизат в хорариума.

Всички доставчици на обучение спазват изискването за продължителност на държавния изпит по теория и практика, съгласно ЗПОО и действащата подзаконова нормативна уредба.

6.2. При провеждане на изпити след приключване на обучението могат да присъстват представители на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, съгласно чл. 7, ал.10 от ПМС № 280/2015 г. При полагането на изпитите могат да присъстват и работодатели, чиито работници или служители са включени в обучението, съобразно чл. 7, ал. 11 от ПМС № 280/2015 г.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top