Some, any и a lot of в английски език

Здравейте! В днешния урок ще се запознаем с: some, any и a lot of, и каква е тяхната употреба на английски.

В английски език има два типа съществителни имена:

 • Броими съществителни (Countable nouns);

 • Неброими съществителни (Uncountable nouns).

 

 • Броимите съществителни (Countable nouns), са тези същесвителни, които имат форми както за единствено число (singular), така и за множествено число (plural) т. е можем да ги броим:

Пример: а table – one table – two tables – three tables

(маса – една маса – две маси – три маси)

 • Неброимите съществителни (Uncountable nouns), са тези същесвителни, които притежават форми само за единствено число (singular). Те нямат форми за множествено число (plural), т.е не можем да ги броим. Такива съществителни са: money, sugar 

Не можем да кажем:

оne money – two moneys

one sugar – two sugars


 • Some” се използва в Положителни изречения (Positive sentences) с:
 1.  Неброими съществителни (Uncountable nouns);
 2. Съществителни в множествено число (Plural nouns)

Примери:

New image

Можем да използваме „some” и във Въпросителни изречения (Questions), но само когато:

 • Въпросът изразява молба (request):

Can I have some sugar in my coffee, please?

/Може ли да имам малко захар в кафето, моля?/

 • Предлагаме нещо на някого (offer things):

Would you like some milk in your coffee?

/Би ли искал малко мляко в кафето си? – Бихте ли искали малко мляко в кафето си? /

Would…like /Бих искал/ се използва, за да изразим учтиво какво желаем или да попитаме някого какво желае той, но ще го разгледаме по-подробно в следващ урок.


 • Използваме „Аny”: Във въпроси (Questions), които не изразяват молба (a request) или предложение (an offer), с неброими съществителни (Uncountable nouns) и съществителни в множествено число (plural nouns):

– Is there any milk left?

/Има ли някакво останало мляко?/

– Are there any pictures in the living room?

/Има ли някакви картини във всекидневната?/

– Does she have any children?

/Тя има ли някакви деца?/


 • В отрицателни изречения (Negative sentences):

don’t have any pets.

/Аз нямам никакви домашни любимци./

There isn’t any coffee left.

/Няма никакво останало кафе./


 • A lot of”се използва в положителни, отрицателни и въпросителни изречения, както с броими (Countable) , такa и с неброими (Uncountable) съществителни имена, за да посочим, че има много от нещо:

         I didn’t like a lot of things when I was a kid.

/Не харесвах много неща, когато бях хлапе./

They have a lot of pictures in their flat.

/Те имат много картини в техния апартамент./

 Is there a lot of sugar in your tea?

 /Има ли много захар в твоя чай?/


Who’s a fussy eater?

 • Duncan and Nick are students. Read and listen to their conversation.

D: Only potatoes. I loved chips.

N: What about fruit? Did you like fruit?

D: I liked some fruit, but not all. I didn’t like bananas. I liked fruit juice. I drank a lot of apple juice.

N: Oh, good, we have some tomatoes.

D: Sorry Nick. I don’t like them.

N: Come on Duncan! Tomatoes are good for you. I didn’t like them much when I was a child, but I love them now.

D: Hmm – I didn’t like a lot of things when I was a kid.

N: Ah – you were a fussy eater! What didn’t you like?

D: I didn’t like any green vegetables.

N: Did you like any vegetables at all?

fussy eater [ˈfʌsi ˈiːtə] – капризен към храна

drink [drɪŋk] – пия

drank [dræŋk] – пиех


N: And now you drink beer and wine!

D: Yeah – and coffee. But I didn’t like coffee or tea when I was a kid.

N: So what were your favourite foods?

D: I liked ice-cream, chocolate, crisps, biscuits, especially chocolate biscuits. -er- you know, I liked all the usual things kids like.

N: All the unhealthy things!

D: I liked pasta too. Pasta with tomato sauce. I love that.

N: Tomato sauce!? But you don’t like tomatoes.

D: Tomato sauce is different. Hey, let’s not eat in tonight. Let’s go out to Romano’s.

N: Romano’s – a great idea! It’s my favourite Italian restaurant.

 

especially [ɪsˈpɛʃəliusual] – особено

unhealthy [ʌnˈhɛlθi] – нездравословен

usual [ˈjuːʒʊəl] – обичаен

sauce [sɔːs] – сос

А сега да приложим наученото:

0 responses on "Some, any и a lot of в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top