Present Perfect в английски език

Present Perfect в английски език

 

Здравейте! Днес ще разгледаме темата за Сегашно Перфектно време (Present Perfect Tense) в английски език, неговите употреби и образуване.

Както вече знаете, в английски език има два типа глаголи (verbs), които образуват Минало просто време (Past Simple Tense) по различен начин:

 

Правилните глаголи (Regular verbs), образуват Минало време (Past Simple), като към сегашната форма на глогола, поставим окончание –ed:

Примери:

work→ worked
study → studied
plan → planned

Неправилните глоголи (Irregular verbs), за разлика от Правилните (Regular), притежават собствени форми за Минало просто време (Past Simple) и не получават окончанието ed:

Примери:
go → went
to be → was/were
buy → bought


За да образуваме Минало просто време (Past Simple), поставяме окончание –ed, ако глаголът е Правилен (Regular), или използваме втората форма на глагола, ако е Неправилен (Irregular).

Как образуваме Сегашно Перфектно време (Present Perfect Tense) в английски език?

За да образуваме Сегашно Перфектно Време (Present Perfect) в английски език, използваме спомагателният глагол have/has и друг глагол, който ако е правилен получава окончание edако е неправилен използваме третата форма на глагола, която се нарича past participle (минало причастие на глагола):

have/has verb + –ed/past participle

Нека да разгледаме няколко примера за Неправилни глаголи (Irregular verbs) и какви са техните трети форми, или минали причастия (past participles):


Да разгледаме как се образуват положителните изречения (Positive sentences) в Сегашно перфектно време (Present Perfect).

За да образуваме Положително изречение в Present Perfect в английски, трябва да използваме спомагателният глагол have/has (за 3 лице, ед.ч (he/she/it) и друг глагол, като използваме третата му форма или past participle (ако имаме неправилен глагол (irregular verb)), или окончание ed (ако имаме правилен глагол (regular verb)):

have/has + –ed (за правилни глаголи)

have/has + past participle (за неправилни глаголи)

Примери:

have been to England two times.

You have flown by plane three times since 2009.

He has written two books.

She has lived all over the world.

It has just eaten the food.

We have already been to Spain.

You have worked there for 40 years.

They have been married for ages.


За да образуваме Отрицателно изречение (Negative sentence) в Сегашно Перфектно време (Present Perfect) в английски език, след спомагателния глагол have/has, поставяме частицата not:

have/has + not + –ed

have/has + notpast participle

Примери:

haven’t eaten my breakfast yet.

You haven’t met famous people yet.

He hasn’t been to England.

She hasn’t done her homework yet.

It hasn’t written the report yet.

We haven’t read /red/ the book yet.

You haven’t won the competition yet.

They haven’t travelled round the world yet.

 

В Отрицателните изречения в Сегашно Перфектно време използваме наречието yet /все още/, което винаги стои в края на изречението.

Друго типично наречие характерно за Отрицателните изречения в Сегашно Перфектно време е never /никога/, като never е единственото отрицание, и винаги стои между спомагателният глагол have/has и главният глагол:

She has never been to Spain.


За да образуваме Въпросително изречение (Question) в Сегашно перфектно време (Present Perfect) в английски, поставяме спомагателният глагол have/has в началото на въпроса:

Примери:

Have ever eaten Chinese food?
Have you ever won any awards?
Has he ever written a novel?
Has she ever done anything dangerous?
Has It ever seen the sunset?
Have we ever played badminton?
Have you ever lived in a foreign country?
Have they ever been to Africa?

 

Във Въпросителните изречения в Сегашно перфектно време често използваме наречието ever /някога/.

Освен ever, друго типично наречие, което се използва в Сегашно Перфектно време (Present Perfect) във въпросителните изречения е yet /вече/:
Have you eaten your breakfast yet?
Has she done her homework yet?

На въпросите, започващи с have/has, даваме кратък отговор:
Have you ever been to Spain? Yes, I have./No, I haven’t.
Has she ever been to France? Yes, she has./No, she hasn’t.


Кога използваме Present Perfect Tense в английски език?

Present Perfect се употребява за да изразим:

-събитие, което е започнало в миналото, но продължава да се извършва в настоящето (действието е започнало в миналото, но не е завършило в него, а продължава да се извършва и в настоящето):

Пример:

have lived in Varna for 8 months.

-(събитие, което се е случило в миналото, но не знаем точния момент (действието е започнало в миналото и е завършило там, но не споменаваме кога това се е случило. Акцентът е върху това, че действието се е случило):

Пример:

He has been to Paris (той е бил там, но не знаем кога точно).

-действие, което е започнало в миналото, но има резултат в настоящето (някаква последица от това действие):

Пример:

have lost my keys (резултатът е ,че аз нямам ключове и не мога да вляза в дома си).

-действие, което се е извършило повече от веднъж:

Пример:

She has been to Germany twenty times.

Надяваме се този урок по английски език Ви е харесал. Нека сега заедно да упражним наученото:

 

Изберете индивидуални, групови или онлайн курсове по английски език от
Езиков Център Асториа Груп.

0 responses on "Present Perfect в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top