Past Perfect в английски език

Past Perfect
Минало Перфектно време в английски език

 

Здравейте! В днешния урок по английски език ще разберем как се образува Минало Перфектно време (Past Perfect) и кога се използва.

 

 

Кога се използва Past Perfect? Да разгледаме примера:

When I arrived at the theatre, the play had already started.

/Когато пристигнах в театъра, пиесата вече беше започнала/.

В примера имаме две действия. Едното действие е изразено чрез Past Simple (arrived), a другото действие е в Past Perfect (had started).

Минало Перфектно време (Past Perfect) се използва, за да изразим действие, което се е случило преди друго действие в миналото:

Пример:

When I got home after work I found that someone had broken into my house and had stolen my computer /първо ми разбиват къщата и ми открадват компютъра (Past Perfect), и след това аз се прибирам и откривам, че компютъра е откраднат (Past Simple)/.


Как се образуват различните по вид изречения в Минало Перфектно време (Past Perfect)?

За да образуваме Положително изречение в Минало Перфектно време (Past Perfect),

използваме спомагателният глагол – have, само че неговата минала форма – had, и

минало причастие на глагола (или третата форма на глагола):

had + past participle

had + –ed

Positive sentences

had been to London.                                        It had rained.

You had gone to Spain.                                      We had bought some new furniture.

She had met some famous people.                 They had studied French.

He had played tennis.

Отрицателните изречения в Минало Перфектно време се образуват като към спомагателния глагол – had, добавим частицата – not:

hadn’t been to London before.                      It hadn’t rained.

You hadn’t gone to Spain.                                 We hadn’t bought any new furniture.

She hadn’t met any famous people.               They hadn’t studied French.

He hadn’t played tennis.


За да образуваме въпрос в Минало Перфектно време, поставяме спомагателния глагол – had в началото на въпроса, и винаги даваме кратък отговор на този тип въпроси:

Questions

Had come? Yes, you had./No, you hadn’t.  (come – came – come)

Had you eaten the chicken? Yes, I had./No, I hadn’t.

Had she gone to Spain? Yes, she had./No, she hadn’t.

Had it rained? Yes, it had./No, it hadn’t.

Had he studied? Yes, he had./No, he hadn’t.

Had we met them? Yes, we had./No, we hadn’t.

Had they left the room? Yes, they had./No, they hadn’t.

А сега да упражним наученото днес:

0 responses on "Past Perfect в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top