Past Continuous в английски език

Здравейте! В днешния урок ще разгледаме как образуваме Минало Продължително време (Past Continuous) в английски език и кога го използваме.

Кога използваме Минало Продължително време (Past Continuous)?

Past Continuous изразява:

-действие, което се е извършило в минал момент (в миналото), но което е имало някаква продължителност (извършвало се е продължително време в миналото):

Примери:

It was raining every day during our holiday in Spain. /Валеше всеки ден по време на нашата почивка в Испания./

I had a great time while I was living in Paris. /Прекарах чудесно време, докато живеех в Париж./

was watching TV at this time last night. – Гледах телевизия по това време снощи.

действие, което се е случило на фона на друго действие:

Примери:

While was cooking I cut my finger. /Докато готвех, си порязах пръста./ (фоново продължително д-вие в Past Continuous, главно единично д-вие в Past Simple)

They were having a shower when the phone rang. /Те си вземаха душ, когато телефонът звънна./


Да разгледаме примера: While I was cooking cut my finger.

В този пример имаме две действия: was cooking (в Минало продължително време /Past Continuous/) и cut (в Минало просто /Past Simple/). Казахме, че Past Continuous, изразява минало действие, което е имало някаква продължителност (действието се е извършвало известно време в миналото). Past Simple от своя страна също изразява минало действие, но еднократно в този случай. Когато имаме съвместна употреба на Past Continuous и Past Simpleкакто в примера: „While was cooking cut my finger“, действието което се е извършило по-продължително време (готвенето), изразяваме с Past Continuous, a действието, което е по-кратко (порязването на пръста), изразяваме с Past Simple.

Други примери:

While I was shopping I lost my wallet. /Докато пазарувах, си загубих портмонето./

The police stopped me on the motorway because I was driving at 90 miles an hour. /Полицията ме спря на магистралата, защото карах с 90 мили в час./

was skiing and I hit a tree. / Аз карах ски и се ударих в дърво./

He cut himself while he was shaving. /Той се поряза, докато се бръснеше./


Как образуваме Past Continuous? За да образуваме това време, трябва да използваме миналатa форма на глагола to bewas/were, и друг глагол, като му прибавим окончание –ing:

Positive → was/were + verb + –ing
Negative  was/were + not + verb + –ing
Question → Was/Were + verb + –ing

Positive

was writing a letter.
You were reading a book.
He was cooking some dinner.
She was driving her van on the motorway.
It was playing with a stick.
We were recording a new single.
They were working at 8 yesterday.

Negative


wasn’t writing a letter.
You weren’t reading a book.
He wasn’t cooking any dinner.
She wasn’t driving her van on the motorway.
It wasn’t playing with a stick.
We weren’t recording a new single.
They weren’t working at 8 yesterday.

Question

Was I writing a letter? Yes, I was./No, I wasn’t.
Were you reading a book? Yes, you were./No, you weren’t.
Was he cooking dinner? Yes, he was./No, he wasn’t.
Were they working at 8 yesterday? Yes, they were./No, they weren’t.


Read the positive sentences in Past Continuous:

When I arrived at work …
1.Dave and Ellie were chatting next to the photocopier.
2.Penny was eating a cake.
3.Martin was drinking coffee.
4.Sally was shopping online.
5.Rob and Matt were talking about last night’s match.

Read the questions and the answers:

1.‘Who was Dave chatting to?’ ‘Ellie’.
2.‘What was Penny eating?’ ‘A cake.’
3.‘What were you buying, Sally?’ ‘A new dress.’
4.‘What were you talking to Matt about, Rob? ‘The match.’

Read the negative sentences:

1.Martin wasn’t drinking tea.
2.Dave and Ellie weren’t using the photocopier.
3.Sally wasn’t doing any work.
4.Rob and Matt weren’t talking about work.

А сега да упражним наученото:

Past Continuous в английски език - Минало Продължително време. Безплатен урок по английски език Варна, София, безплатни упражнения.

0 responses on "Past Continuous в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top