Уроци по немски език за средно напреднали (ниво A2)

Уроци по немски език за средно напреднали ниво А2

Какви умения ще развием в предлаганите уроци по немски за средно напреднали:

След успешно завършване на това обучение по немски език ниво А2 курсистът може:

✅ да разбира най-често употребявани думи (разгледани по време на съответните уроци по немски език за средно напреднали). Разбира изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за себе си и своето семейство, пазаруване, работа, непосредственото му обкръжение).
✅ да разбира общото съдържание на кратък несложен текст, както и елементарни полезни подробности;
✅ да разбира кратки, ясни указания и да следва несложни упътвания;
✅да схваща същественото от кратки и ясни послания и съобщения
✅ да се ориентира в пространството, времето и числата.

Всеки курсист, успешно преминал през нашите уроци по немски език за средно напреднали, може:

✅ да разбира познати имена, думи и изрази, срещани в обичайни ситуации от всекидневието;
✅ да разбира кратки електронни съобщения, картички или писма;
✅да разбира онагледена кратка несложна информация;
✅да разбира съдържанието на кратки несложни автентични, съобразени с езиковото ниво, и адаптирани текстове от различни жанрове по познати теми, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, като при необходимост ги препрочита;
✅ да разбира несложни съобщения, указания и информация.
✅да чете кратки, елементарни текстове.
✅да открива конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и
други
✅да разбира кратки лични писма.

При усвояване на предвидените уроци по немски език за средно напреднали курсистът ще бъде в състояние:

При диалогична реч
✅ да общува във всекидневни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности.
✅да опише накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.
✅ да води несложен разговор по познати теми, като задава и отговаря на несложни въпроси;
✅ да се ориентира в пространството, времето и числата;
✅ да изразява по несложен начин свои непосредствени желания и потребности;
✅ да установява кратък социален контакт, използвайки несложни форми на вежливост;
✅ да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;
✅ да прилага компенсаторни стратегии.

При монологична реч
✅ да се представя, използвайки прости изречения;
✅ да описва накратко хора, с които общува, условията си на живот, всекидневни дейности и заобикалящата среда;
✅ да разказва накратко по несложен начин за всекидневни дейности и предпочитания;
✅ да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;
✅ да прилага компенсаторни стратегии.

При успешното приключване на обучение по немски ниво А2 курсистът може:

✅да напише кратки бележки и съобщения.
✅да води обикновена лична кореспонденция, например да изрази благодарност писмено.
✅да попълва личните си данни във формуляр или въпросник;
✅да описва с несложни изрази себе си и хора от близкото обкръжение;
✅да пише поздравителна картичка, кратко електронно съобщение/лично писмо, като при необходимост използва опори и учебен речник;
✅да съставя несложен писмен текст по познати теми с ограничен обем думи, като използва опори.

Предлаганите от нас уроци по немски език за средно напреднали са спрямо възрастовата група и нивото на владеене на език на курсистите. За повече информация, свържете се с нас.

Учебен Център „Асториа Груп“ извършва обучение както на възрастни, така и на деца и ученици, от абсолютно начинаещи до сертификатни нива. Организираме курсове по Немски – Общ модул, Бизнес немски, Немски в хотелиерството и ресторантьорството, Технически немски, Подготовка за Goethe, TestDaf, ZSD, ZOP.

Всички курсове се провеждат в три възможни форми групово обучение, индивидуална форма или комбиниран курс. Можете да заявите Вашето желание за обучение чрез контактна форма или на посочените телефони.

Кратко съдържание на граматиката, изучавана в нашите уроци по немски език за средно напреднали

Съществително име: Вид, род, число; Родителен падеж; Членуване; Броими и неброими съществителни

Прилагателно име: Качествени прилагателни; степенуване на прилагателните имена; Прилагателни имена, завършващи на – ed и -ing

Местоимения: Лични местоимения; Показателни местоимения; Въпросителни местоимения; Притежателни местоимения; Неопределителни местоимения; Възвратни местоимения; Относителни местоимения

Числителни имена: Бройни числителни имена; Редни числителни имена

Глагол: Самостоятелни глаголи; Спомагателни глаголи: be, do; Модални глаголи

Глаголни времена: Сегашно просто време; Сегашно продължително време; Минало просто време – правилни и неправилни глаголи; изразяване на бъдещо действие; Бъдеще просто време; Минало продължително време; Сегашно перфектно време: Условни изречения: нулев и I тип

Наречие: Наречия за честота; Наречия за време; Наречия за място; Наречия за степен; Наречия за начин; Неправилни наречия; Място на наречието в изречението

Предлози: Предлози за време и дата; Предлози за място; Предлози за посока; Предлози за движение; Основни прилагателни с предлози; Основни глаголи с предлози

Учебна програма в курсът по немски ниво А2 (за средно напреднали)

Учебният материал в предлаганите уроци по немски език за средно напреднали (ниво A2) от Езиков Център Асториа Груп изгражда знанията Ви.

Описание на предлаганите уроци по немски език ниво А2

Езиков Център Асториа Груп предлага уроци по немски език ниво А2, подходящи за средно напреднали курсисти. За да бъде обучаемото лице включено към обучението, е необходимо безплатно полагане на входящ изпит или сертификат за завършено ниво A1 по немски. Курсистите продължават да надграждат своите езикови умения. Преговарят се най-важните теми, като как да представят себе си и други хора, да питат и отговарят на различни въпроси, да използват ежедневни изрази и фрази във важни социални ситуации – кафе, ресторант, магазин, хотел и много други. Разглеждат се нови теми – от образованието и професията на човека до заобикалящите го среда и неща от първа необходимост.

Предлаганите от нас уроци по немски език за средно напреднали са разпределени в 18 лекционни занятия и успешното им преминаване ще гарантира обучаемото лице да развие комуникационните си умения спрямо изискванията на Общо европейската езикова рамка. Граматичните структури, през които се преминава по време на нашите уроци по немски език ниво А2, са поднесени под формата на ролеви игри и занимателни проекти. Това прави нейното възприемане и прилагане интуитивно и лесно.

Какво прави нашето обучение по немски език за средно напреднали ниво A2 наистина успешно? На първо място, участниците в обучението по немски език – Вие сте тези, които мотивират нашите преподаватели. Учим се от Вас вече 10 години и знаем, че подходът към всеки курсист е индивидуален. Тези уроци по немски език за средно напреднали ще Ви помогнат да проговорите още от първото занятие. Нащият екип от преподаватели по немски език за начинаещи и средно напреднали ще поднесе предвидения за ниво А2 материал по увлекателен и запомнящ се начин.

Придобити умения след завършване на обучение по немски ниво А2

УменияА1А2
Разбиранеосновни думи, изрази и иформация, свързани с мен и обкръжението мисхваща се същественото при познати теми и основна информация по непознати теми
Четенеразбиране на елементарни текстове, намиране на предвидима информацияразбиране на текстове с позната лексика, дълги истории, пасажи от книги
Общуванеежедневни теми, познати ситуации, кратки описаниясвободен разговор на позната тема, описание на преживявания, впечатления
Писанекратки бележки и съобщениянесложен текст на познати теми, лична кореспонденция

Безплатен достъп до специализирана платформа за обучение по Немски език:

курсове немски, курсове по немски, курсове по немски език варна, курсове по немски език, курсове немски език, курсове по немски, курсове немски език, курсове немски, немски език, курсове по немски език

курсове по английски език, Онлайн курс по немски език ниво А2Интерактивни Видео уроци

Във всички уроци по немски език за средно напреднали имате на разположение качествено заснети и напълно изчерпателни видео уроци. Това е нашият начин да направим онлайн обучението изключително приятно за Вас и същевременно изясняваме всеки аспект от взетия материал.

разговор на английскиКонтакт с преподавател

Преподавател е на разположение за всякакви въпроси относно Ващите уроци по немски език! Не се затруднявайте излишно, попитайте го.

уроци по английски език ВарнаДостъп от всяко устройство

Благодарение на съвременните технологии, ще можете да преминавате своите уроци по немски език за средно напреднали и през мобилни телефони и таблети. Това предимство на обученията ни отваря много и интересни възможности пред Вас – насладете им се!

уроци варнаДопълнителни учебни материали

Направили сме Вашите уроци по немски език, максимално ясни и изчерпателни. Всичко в тях се случва „стъпка по стъпка“, придружено с подходящото онагледяване. А междувременно сме се погрижили и за Вашата практическа работа.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top