Падежи в немски език – Родителен падеж (Genitiv)

Вече се запознахте с три от падежите в немския език: Nominativ, Akkusativ и Dativ, и знаете как се използват. Днес предстои да се запознаем и с четвъртия падеж, родителен падеж, или: Падежи в немски език – Родителен падеж (Genitiv). В своите курсове по немски език, забелязахме, че най-честият въпрос относно падежите е:

Как да открием генитив в немски език?

Родителният падеж или генитивът е падежна форма, която може да се съчетава с различни части на речта: глагол, име, наречие, предлози и в най-общ смисъл изразява принадлежност. 

Genitiv е наричан също Wessen-Fall, т.е. падежът Wessen, тъй като контролният въпрос, с който го откриваме, е Wessen? или на български език – Чий? Чия? Чие? Чии? 

Genitiv се употребява, за да се посочи принадлежност (Zugehörigkeit). Освен това, Genitiv стои след определени предлози, глаголи и прилагателни имена.

Примери:

Am Bahnhof informiert sich die Familie über die Abfahrt der Züge.
(Kontrollfrage: Wessen Abfahrt? – die Abfahrt der Züge Genitiv)

Heute Abend besuchen wir die Eltern meiner Frau.
(Kontrollfrage: Wessen Eltern? – die Eltern meiner Frau Genitiv))

Окончания в Genitiv

Както в двата падежа, с които вече се запознахме, а именно във винителен (Akkusativ) и  дателен падеж (Dativ), така и в родителен падеж (Genitiv) настъпва промяна в определителния и неопределителния член на съществителните, както и при местоимения, прилагателни и числителни имена. 

Както ще забележите в таблицата, окончанията на мъжки и среден род в Genitiv са еднакви. 

Определителен, неопределителен член и отрицание в Genitiv

  м.р. (maskulinum)   ж.р. (femininum)   ср.р. (neutrum)   мн.ч. (Plural)
Nominativ   der, ein, kein   die, eine, keine   das, ein, kein   die, -, keine
Akkusativ   den, einen, keinen   die, eine, keine   das, ein, kein   die, -, keine
Dativ   dem, einem, keinem   der, einer, keiner   dem, einem, keinem   den, -, keinen 
Genitiv   des, eines, keines
  Vaters
  der, einer, keiner
  Mutter 
  des, eines, keines
  Kindes
  der, -, keiner
  Eltern

NOTA BENE! Съществителните имена от мъжки и среден род в Genitiv получават окончание -(e)s: des Vaters, des Kindes.

Особености:

 • Само съществителни имена в мъжки и среден род получават окончание s.

Примери: des Vaters, des Zimmers

 • При някои съществителни имена от мъжки и среден род се използва окончанието es, когато думата
 • е едносрична: das Jahr – des Jahr(e)s
 • завършва на т.нар. Zischlaut (s, ß, x, z): der Einfluss – des Einflusses
 • завършва на кратка гласна + s, тогава s се удвоява: das Ergebnis – des Ergebnisses
 • има повече съгласни в края: das Geschenk – des Geschenkes, das Kind – des Kindes
 • Някои съществителни имена от мъжки род получават в Genitiv, Dativ und Akkusativ окончанието n съотв. en.

Примери: съществителни имена на –e: der Jungedes Jungen
съществителни имена на -ent: der Assistentdes Assistenten
други: der Herr – des Herrn, der Mensch – des Menschen

 • Съществителни нарицателни и собствени имена без член образуват Genitiv с помощта на предлога von.

Примери: der Import von Öl
die Opern von Mozart
das Fahrrad von Franz

 • При собствени имена можем да поставим генитивната форма пред съществителното. То получава окончание s или апостроф, ако името завършва на s, ß, x, z.

Примери: Mozarts Opern
Franz Fahrrad

Лични местоимения в родителен падеж в немски език

  Nominativ   Akkusativ   Dativ   Genitiv
Sg   Ich   mich   mir   meiner
  du   dich   dir   deiner
  er, sie, es   ihn, sie, es   ihm, ihr, ihm   seiner, ihrer, seiner
Pl   wir   uns   uns   unser
  ihr   euch   euch   euer
  sie   sie   ihnen   ihrer
Höflichkeitsform   Sie   Sie   Ihnen   Ihrer

Притежателни местоимения в Генитив

  Possessivpronomen
maskulin + neutral feminin + Plural
1. Person Singular   meines Vaters    meiner Mutter
2. Person Singular   deines Vaters   deiner Mutter
3. Person Singular (m)
3. Person Singular (f)
3. Person Singular (n)
  seines
ihres    Vaters
seines
  seiner
  ihrer    Mutter
seiner
1. Person Plural   unseres Vaters   unserer Mutter
2. Person Plural   eures Vaters   eurer Mutter
3. Person Plural   ihres Vaters   ihrer Mutter
Höflichkeitsform   Ihres Vaters   Ihrer Mutter

Падежи в немски език – Родителен падеж (Genitiv). Предлози с родителен падеж

Предлози, които винаги изискват Genitiv, са:

 • während – по време на
 • wegen – поради, заради
 • trotz – въпреки
 • außerhalb, innerhalb – извън рамките на, в рамките на
 • oberhalb, unterhalb – отгоре на, отдолу на
 • anstelle/an Stelle – вместо
 • aufgrund/auf Grund – въз основа на
 • и др.

Примери:

Während der Ferien fährt Familie Klaus in den Urlaub.
Trotz der Schwierigkeiten hat ihr Freund die Prüfung bestanden.
Aufgrund des schlechten Wetters kann die Reise nach Sofia leider nicht stattfinden.

Глаголи с Генитив

Ето и някои глаголи, след които се използва Genitiv: 

 • jemanden einer Sache anklagen, beschuldigen, bezichtigen, überführen
 • sich einer Sache rühmen, schämen, erinnern, freuen
 • einer Sache gedenken, Herr werden, bedürfen

Примери:

Der Universitätsprofessor rühmt sich seines Wissens.
Wir müssen unserer Vorfahren gedenken.

Нека сега упражним наученото:

Надяваме се тази публикация: Падежи в немски език – Родителен падеж (Genitiv), да Ви е задоволила любезнателността Ви. Ще продължим с друга тема в следващата си публикация. В случаи на неясноти Асториа Груп е на линия.

 

0 responses on "Падежи в немски език – Родителен падеж (Genitiv)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top