Future Simple в английски език

Здравейте! В днешния урок ще разгледаме, един от начините за изразяване на Бъдеще време –  Future Simple will” (Бъдеще Просто) в английски език, кога го употребяваме и как се образуват различните по вид изречения.

  •        Кога използваме Future Simple “will” (Бъдеще просто).

Бъдеще Просто (Future Simple) се употребява за да изрази:

  • Решение, направено в момента на говоренето (решаваме да направим нещо в момента):

Пример:

A: I’m cold. /Студено ми е./

B: I will close the window. /Аз ще затворя прозореца./

  • Прогноза, базирана на нашето мнение или вярване:

Пример:

think the National football team of Germany will win the next Champion cup. /Аз мисля, че Националният отбор по футбол на Германия ще спечели следващата Шампионска купа./

     Нека да разгледаме как се образуват различните видове изречения с „will”.


Положителни изречения (Positive sentences) с „will

  •         За да образуваме Положително изречение в Бъдеще просто „will” (Future Simple), използваме will и глагол в инфинитив (сегашната форма на глагола). Да разгледаме примерите:

will do my homework tomorrow. /Аз ще направя моето домашно утре./

You will play tennis today. /Ти ще играеш тенис днес./

He will lend me his car till tomorrow. /Той ще ми даде назаем неговата кола до утре./

They will visit their parents next week. /Те ще посетят техните родители следващата седмица./

Положителните изречения в Бъдеще просто време (Future Simple) се образуват по един и същ начин: will глагола, като will не се променя за 1,2,3 лице, ед.ч, като и за 1,2,3 лице, мн.ч.


Отрицателни изречения (Negative sentences) с „will

  •           За да образуваме Отрицателно изречение (Negative sentence) в Бъдеще просто време (Future Simple), след will поставяме частицата notwill not won’t.

Примери:

A: Can you lend me some money? /Можеш ли да ми дадеш пари на заем?/

B: I won’t lend you any money, because I don’t have any left. /Аз няма да ти дам пари на заем, защото нямам никакви останали./

She won’t look after the children. /Тя няма да се грижи за децата./

A: Do you want to come with us to the disco tonight?

B: Hmm… We won’t come with you.

Отрицателните изречения за всички лица и всички числа се образуват по един начин. Изпозваме отрицателната форма на will – won’t, и глагол, който е в основната си форма: won’t read


Въпросителни изречения

Въпросителни изречения с will образуваме като поставим will в началото на въпроса. Въпросителните изречения в Бъдеще просто време се образуват по един и същ начин за всички лица и числа.

Пример:

Will you help me with this exercise? – Ще ми помогнеш ли с това упражнение?

  • Yes, I will. – Да, ще ти помогна. – No, I won’t. – Не, няма.

Will she pick up the phone? – Тя ще вдигне ли телефона?

  • Yes, she will./No, she won’t.

More examples:

  1. That bag looks heavy. I will help you with it. – Тази чанта изглежда тежка. Ще ти помогна с нея.

  2. A: I need some money. – Нуждая се от малко пари. – B: Don’t worry. I will lend you some. – Не се тревожи. Ще ти дам малко назаем.

А сега да упражним наученото:

0 responses on "Future Simple в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top