Die Wechselpräpositionen (предлози с Akkusativ и Dativ)

Здравейте, във връзка с Ваши въпроси до Асториа Груп днес ще разгледаме темата за предлозите в дателен и винителен падеж в немски език, т.е. die Wechselpräpositionen.

 

Обща информация

Предлозите винаги определят падежа. Ето защо първо трябва да сте запознати с немските падежи:

  • Nominativ /Именителен падеж/ – склонение и употреба
  • Akkusativ /Винителен падеж/ – склонение и употреба
  • Dativ /Датив/ – склонение и употреба
  • Genitiv /Генитив/ – склонение и употреба

Всеки предлог изисква определен падеж, в който трябва да използваме принадлежащата към него дума. Повечето предлози винаги използват един и същ падеж (обикновено дателен или винителен), независимо от действието в изречението. Но има една група предлози в немския език, които се използват както с Dativ, така и с Akkusativ.

Die Wechselpräpositionen - Безплатен урок за предлози с Akkusativ и Dativ в немски език, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп

Какво представляват die Wechselpräpositionen?

Die Wechselpräpositionen (предлози с Akkusativ и Dativ) са предлози за място, които могат да приемат както винителен, така и дателен падеж. Падежът, който следва предлога, зависи от контекста.

Към тях принадлежат девет предлога: in, an, auf, hinter, vor, unter, über, neben, zwischen

Die Wechselpräpositionen - Безплатен урок за предлози с Akkusativ и Dativ в немски език, курсове и индивидуални уроци от Асториа ГрупЗначение

in  – в, във (вътре)
an  – до (вертикална повърхност, непосредствена близост)
auf  – на, върху (хоризонтална повърхност)
hinter  – зад
vor  – пред
unter  – под
über  – над
neben  – до (без непосредствена близост)
zwischen  – между

 

Кой падеж да изберем?

Die Wechselpräpositionen - Безплатен урок за предлози с Akkusativ и Dativ в немски език, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп

Akkusativ: Bewegung/Richtung 
Frage: Wohin? (Накъде?) 

Винителният падеж се изисква, когато глаголът показва промяна на местоположението или посоката (или когато има движение от А към Б). Въпросът към съответното обстоятелствено пояснение за място е Wohin? („Къде? Накъде?“)

Примери: Wohin gehen wir heute Abend? – Wir gehen ins Restaurant.
                     Wohin setzt du dich? – Auf den Stuhl.

Забележете, че глаголът непременно трябва да посочва придвижване от точка към точка, а не просто движение. Затова глаголи като tanzen („танцувам“) не спадат в тази графа.

 

Dativ: Position/Ort   

Frage: Wo? (Къде?)

Дативът се използва, когато се говори за позиция/място (или когато няма движение от А към Б). Въпросът към съответното обстоятелствено пояснение за място е Wo? („Къде?“)

Примери: Wo ist das Haus? – Das Haus ist neben der Post.
                     Wo steht die Vase? – Auf dem Tisch.

 

Внимание! При някои предлози се получава сливане с определителния член, например:
                         in das = ins (ins Theater)                      in dem = im (im Theater)
                         an das = ans (ans Fenster)                   an dem = am (ans Fenster)
                         auf das = aufs (aufs Land)

 

Глаголи

При избора на падеж в помощ ни идват определени глаголи.
Винителен падеж се използва с глаголи, обозначаващи или посока или придвижване от една точка към друга, например: stellen, legen, hängen (hat gehängt), sich setzen, kommen, gehen, fahren, fliegen и др.
Dателен падеж се използва с глаголи, обозначаващи локация, местоположение, например: stehen, liegen, hängen (ist gehangen), sitzen, sein, bleiben, wohnen, sich befinden и др.

 

Die Wechselpräpositionen - Безплатен урок за предлози с Akkusativ и Dativ в немски език, курсове и индивидуални уроци от Асториа Груп

   Примери с Dativ                                                          Примери с Akkusativ

1 Die Bilder hängen an der Wand.                            2 Der Kater lehnt sich an die Wand.
3 Die Katze sitzt auf dem Sofa.                                  4 Die Katze klettert auf das Sofa.
5 Die Katze ist hinter dem Sofa.                               6 Die Katze kriecht hinter das Sofa.
7 Der Fisch schwimmt in dem/im Aquarium.     8 Die Katze klettert in das/ins Aquarium.
9 Der Hund liegt unter dem Tisch                       10 Die Maus geht unter den Tisch.

 

Надявам се, че тази публикация Ви е харесала, и предлагам да упражним наученото.

0 responses on "Die Wechselpräpositionen (предлози с Akkusativ и Dativ)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top