Падежи в немски език – Дателен падеж (Dativ)

Падежи в немски език – Дателен падеж (Dativ)

Здравейте отново! В тази публикация ще продължим темата западежите, и по специално: Падежи в немски език – Дателен падеж (Dativ). Както вече знаете, в немския език има четири падежa: Nominativ (именителен), Akkusativ (винителен), Dativ (дателен) и Genitiv (родителен). Днес ще Ви запознаем с дателен падеж или на немски език Dativ. Без значение дали посещавате курсове по немски език или се самообучавате, надяваме се да Ви допадне.

Как да открием Dativ?

Dativ е падежът на непрякото допълнение (Dativ-Ergänzung) и може да се открие с помощта на въпроса wem? (на кого?). Например: 

Wem gehört das Buch? Das Buch gehört dem Jungen. Das Buch gehört ihm.

Wem hilft die Lehrerin? Die Lehrerin hilft der Schülerin. Die Lehrerin hilft ihr.

Дателният падеж отговаря и на въпросите wo? (къде?) и wann? (кога?), като в тези случаи важна роля играят т.нар. Wechselpräpositionen (in, an auf, hinter, vor, unter, über, neben, zwischen) и съществителното име в Dativ е в ролята на обстоятелство, но това е тема, която ще бъде разгледана в друга публикация.

Wann hast du Ferien? – Кога имаш ваканция?

Im Juli. . – През юли.

An Ostern. – На Великден.

При употреба на съществителни в мъжки и среден род с определителен член dem се получава сливане на предлог и член: 

in+ dem = im

аn + dem = am

Например im Januar, im Winter, in den 70-er Jahren, in kommenden Wochen, im Jahr 2021 и т.н. или am Mittwoch, an Weihnachten, am Morgen, am 28.10.1963, am Anfang, am Ende.

Окончания в Dativ

Както във винителен падеж (Akkusativ), така и в дателен падеж (Dativ) настъпва промяна в определителния и неопределителния член на съществителните, както и при местоимения, прилагателни и числителни имена. Както ще забележите в таблицата, окончанията на мъжки и среден род са еднакви. 

Определителен, неопределителен член и отрицание в Dativ

  м.р. (maskulinum)   ж.р. (femininum)   ср.р. (neutrum)   мн.ч. (Plural)
Nominativ   der, ein, kein   die, eine, keine   das, ein, kein   die, -, keine
Akkusativ   den, einen, keinen   die, eine, keine   das, ein, kein   die, -, keine
Dativ   dem, einem, keinem
  Politiker
  der, einer, keiner
  Dame 
  dem, einem, keinem
  Kind
  den, -, keinen
  Freunden

 

NOTA BENE! Съществителните в дателен падеж, мн.ч. получават окончание -n.

Лични местоимения в Dativ

  Nominativ   Akkusativ   Dativ
Sg   Ich   mich   mir
  du   dich   dir
  er, sie, es   ihn, sie, es   ihm, ihr, ihm
Pl   wir   uns   uns
  ihr   euch   euch
  sie   sie   ihnen
Höflichkeitsform   Sie   Sie   Ihnen

Предлози с Dativ

Dativ се използва с определени предлози, които винаги изискват този падеж: 

  • аb (от): Ab Montag fängt die Schule an.
  • von (от): Von Montag bis Freitag ist das Geschäft geöffnet.
  • aus (от, из): Ich komme aus der Schweiz.
  • außer (освен): Außer mir gab es niemand im Haus.
  • seit (от): Seit 2011 wohnt sie in Stuttgart.
  • bei (при): Ich arbeite bei Fa.Müller & Co.
  • nach (в, към, за): Ich gehe nach Hause. Ich fliege nach Deutschland.
  • mit (с, със): Ich lebe mit meinem Freund.
  • zu (към, в): Wir fahren zum Flughafen. Ich bin zu Hause.
  • gegenüber (срещу, спрямо, по отношение на): Das Kino steht gegenüber der Post.

Примери:

Nächste Woche fahre ich zu meinen Großeltern. – Следващата седмица ще пътувам до моите баба и дядо.

Wohin fahre ich nächste Woche? – Zu meinen Großeltern= Dativ. – Къде ще пътувам следващата седмица? – До моите баба и дядо. = Дателен падеж.

Heute Abend bleibe ich bei meiner Mutter.– Тази вечер ще остана при моята майка.

Wo bleibe ich heute Abend? – Bei meiner Mutter = Dativ. – Къде ще остана тази вечер? – При моята майка. = Дателен падеж.

Глаголи с Dativ

Dativ се използва след някои глаголи: gehören, gratulieren, helfen, schmecken, gefallen u.a. Например: 

Ich gratuliere Dir zum Geburtstag. 

Die Anzug gefällt dem jungen Mann.

Има глаголи, които имат два обекта, т.е. използват се с винителен и дателен падеж. Например: angewöhnen (свиквам, приучвам се), bieten (предлагам), geben (давам), schenken (подарявам, дарявам), bringen (нося, водя), empfehlen (препоръчвам), erklären (обяснявам), erlauben (разрешавам), erzählen (разказвам), zeigen (показвам) и др.

Bringen Sie mir (D) bitte eine Tasse (A) Tee. – Донесете ми, моля, чаша чай.

Словоред

Падежи в немски език – Дателен падеж (Dativ) – Когато в едно изречение се срещат две допълнения, непрякото допълнение стои пред прякото, т.е. Dativ-Ergänzung пред Akkusativ-Ergänzung. Но ако заменим съществителните имена с местоимения, то тогава словоредът се променя, както следва: приоритет има местоимението. При наличие на две местоимения, редът е Akkusativ-Ergänzung пред Dativ-Ergänzung. Например: 

Ich gebe den Kindern (D) einen Ball (A).

Ich gebe ihnen (D) einen Ball (A).

Ich gebe ihn (A) den Kindern (D).

Ich gebe ihn (A) ihnen (D). 

Време е да упражним наученото:

Надяваме се тази публикация за Падежи в немски език – Дателен падеж (Dativ) да Ви е била интересна и полезна. Ще продължим с темата за падежи в следващата си публикация. В случай на въпроси екипът на Асториа Груп е на разположение.

0 responses on "Падежи в немски език – Дателен падеж (Dativ)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top