Can/Can’t на английски език

Can/Can’t на английски език

Днес ще се запознаем с модалния глагол can мога на английски език и неговата отрицателна форма can’t (не мога).
Употреба на модалния глагол „Can“:
Този модален глагол се използва за отразяване на физическа или умствена способност или умение да се направи нещо.
I can’t run so fast! – Аз не мога да бягам толкова бързо.
can drive a car. – Аз  умея да карам кола.
За означаване на общи възможности.He can be anywhere right now. – Той сега може да е навсякъде.
Теоретични възможности.
You can find any kind of information on the Internet. – В Интернет може да се намери всякаква информация.
При молба.
Can I have a glass of water? – Може ли да ми подадете чаша вода?

Can you wait for me in the hall? – Може ли да ме почакате в хола?


Образуване на формите на глагола “Can”

can/can't на английски език. Безплатен урок и упражнения по английски език, основни изрази на английски. Асториа Груп - Варна
can/can't на английски език. Безплатен урок и упражнения по английски език, основни изрази на английски. Асториа Груп - Варна
can/can't на английски език. Безплатен урок и упражнения по английски език, основни изрази на английски. Асториа Груп - Варна

Обърнете внимание, че в трето лице, единствено число, към „Can“ ( а и към другите модални глаголи) не се добавя окончание „–s“:

He can write poems. – Той може да пише поеми.


The modal verb Can/Can’t

Listen to the text

A: Superman’s fantastic!
I: Hmm! What can he do?
A He can do everything!
I: No, he can’t!
A:Yes, he can. He can fly at the speed of light, he can see through buildings, and he can speak every language in the world!

Непознати думи и изрази:

speed of light[speed of light ] – скоростта на светлината
fly[flaɪ] – летя
through[θruː] – през
language [ˈlæŋgwɪʤ] – език

Listen to the rest of the conversation.

A: He can speak every language in the world!

I:Really? I don´t believe that.

A: Well, he can! Can you speak any languages?

I: Yes, I can. I can speak French and Spanish a little bit. We learn them at school.

A: Well, I can speak French too.

I: Oh, yeah?!

A: I can say ‘Bonjour’ and ‘Merci’.

I: That’s nothing! You can’t speak French at all!

A: Well, I can skateboard! You can’t.


А сега да приложим наученото на практика:

0 responses on "Can/Can't на английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top