Курсове по английски език ниво B1 (Intermediate)

Уроци по английски език за напреднали ниво B1 (Intermediate)

Какви умения ще развием в предлаганите уроци по английски за напреднали:

След успешно завършване на това обучение по английски език ниво B1 курсистът може:

✅ да разбира най-често употребявани думи (разгледани по време на съответните уроци по английски език за напреднали ниво B1). Разбира изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за себе си и своето семейство, пазаруване, работа, непосредственото му обкръжение).
✅ да разбира общото съдържание на кратък несложен текст, както и елементарни полезни подробности;
✅ да разбира кратки, ясни указания и да следва несложни упътвания;
✅да схваща същественото от кратки и ясни послания и съобщения
✅ да се ориентира в пространството, времето и числата.

Всеки курсист, успешно преминал през нашите уроци по английски език за напреднали, може:

✅ да разбира познати имена, думи и изрази, срещани в обичайни ситуации от всекидневието;
✅ да разбира кратки електронни съобщения, картички или писма;
✅да разбира онагледена кратка несложна информация;
✅да разбира съдържанието на кратки несложни автентични, съобразени с езиковото ниво, и адаптирани текстове от различни жанрове по познати теми, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, като при необходимост ги препрочита;
✅ да разбира несложни съобщения, указания и информация.
✅да чете кратки, елементарни текстове.
✅да открива конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и
други
✅да разбира кратки лични писма.

При усвояване на предвидените уроци по английски език за напреднали курсистът ще бъде в състояние:

При диалогична реч
✅ да общува във всекидневни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности.
✅да опише накратко с определен набор от изрази и изречения семейството си и околните, дома си и условията на живот, образованието, настоящата или предишната си професионална дейност.
✅ да води несложен разговор по познати теми, като задава и отговаря на несложни въпроси;
✅ да се ориентира в пространството, времето и числата;
✅ да изразява по несложен начин свои непосредствени желания и потребности;
✅ да установява кратък социален контакт, използвайки несложни форми на вежливост;
✅ да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;
✅ да прилага компенсаторни стратегии.

При монологична реч
✅ да се представя, използвайки прости изречения;
✅ да описва накратко хора, с които общува, условията си на живот, всекидневни дейности и заобикалящата среда;
✅ да разказва накратко по несложен начин за всекидневни дейности и предпочитания;
✅ да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;
✅ да прилага компенсаторни стратегии.

При успешното приключване на обучение по английски ниво B1 курсистът може:

✅да напише кратки бележки и съобщения.
✅да води обикновена лична кореспонденция, например да изрази благодарност писмено.
✅да попълва личните си данни във формуляр или въпросник;
✅да описва с несложни изрази себе си и хора от близкото обкръжение;
✅да пише поздравителна картичка, кратко електронно съобщение/лично писмо, като при необходимост използва опори и учебен речник;
✅да съставя несложен писмен текст по познати теми с ограничен обем думи, като използва опори.

Предлаганите от нас уроци по английски език за напреднали са спрямо възрастовата група и нивото на владеене на език на курсистите. За повече информация, свържете се с нас.

Учебен Център „Асториа Груп“ извършва обучение както на възрастни, така и на деца и ученици, от абсолютно начинаещи до сертификатни нива. Организираме курсове по Английски – Общ модул, Бизнес английски, Английски в хотелиерството и ресторантьорството, Технически английски, Подготовка за IELTS, TOEFL.

Всички курсове се провеждат в три възможни форми групово обучение, индивидуална форма или комбиниран курс. Можете да заявите Вашето желание за обучение чрез контактна форма или на посочените телефони.

Учебна програма в курсът по английски ниво B1 (за напреднали)

Уроци по английски език за напреднали (Intermediate), уроци за напреднали и средно напреднали, ниски цени Езиков Център Асториа Груп

Кратко съдържание на граматиката, изучавана в нашите уроци по английски за напреднали ниво B1

Съществително име: Вид, род, число; Родителен падеж; Членуване; Броими и неброими съществителни; Определители на съществителното; Количествено определяне; Синтактични модели

Прилагателно име: Качествени прилагателни; степенуване на прилагателните имена; Прилагателни имена, завършващи на – ed и -ing; Словообразувателни модели; Причастията като прилагателни; Синтактични модели

Местоимения: Лични местоимения; Показателни местоимения; Въпросителни местоимения; Притежателни местоимения; Неопределителни местоимения; Възвратни местоимения; Относителни местоимения

Числителни имена: Бройни числителни имена; Редни числителни имена

Глагол: Самостоятелни глаголи; Спомагателни глаголи: be, do; Модални глаголи. Пълен и непълен инфинитив, Герундий

Глаголни времена: Сегашно просто време; Сегашно продължително време; Минало просто време – правилни и неправилни глаголи; изразяване на бъдещо действие с всички възможни форми на образуване; Бъдеще просто време; Минало продължително време; Сегашно перфектно време: Условни изречения (нулев, І, II и ІІI тип)

Наречие: Наречия за честота; Наречия за време; Наречия за място; Наречия за степен; Наречия за начин; Наречия за вероятност; Неправилни наречия; Място на наречието в изречението; Степенуване на наречията

Предлози: Предлози за време и дата; Предлози за място; Предлози за посока; Предлози за движение; Основни прилагателни с предлози; Основни глаголи с предлози

Синтаксис: Просто изречение: положително, отрицателно, въпросително, кратки отговори, Tag-questions, подбудително, безлично; Сложни съчинени изречения; Сложни съставни изречения: допълнителни подчинени изречения, определителни подчинени изречения, обстоятелствени подчинени изречения за време, за място, за начин, за условие; Непряка реч

Описание на обучението по английски ниво B1

Предлаганите от Езиков Център Асториа Груп уроци по английски език за напреднали ниво B1 са подходящи за средно напреднали курсисти. За да бъде обучаемото лице включено към обучението, е необходимо безплатно полагане на входящ изпит или сертификат за завършено ниво A2 по английски. Курсистите продължават да надграждат своите езикови умения. Преговарят се най-важните теми, като как да представят себе си и други хора, да питат и отговарят на различни въпроси, да използват ежедневни изрази и фрази във важни социални ситуации – кафе, ресторант, магазин, хотел и много други. Разглеждат се нови теми – от образованието и професията на човека до заобикалящите го среда и неща от първа необходимост

Учебният материал в този уроци по английски език за напреднали (ниво Intermediate) е разпределен в 18 лекционни занятия и успешното им преминаване ще гарантира обучаемото лице да развие комуникационните си умения спрямо изискванията на Общо европейската езикова рамка. Граматичните структури, през които се преминава по време на нашите уроци по английски за напреднали ниво B1, са поднесени под формата на ролеви игри и занимателни проекти. Това прави нейното възприемане и прилагане интуитивно и лесно. Обучението в тези уроци по английски за напреднали за ниво B1 се допълва с всички бъдещи времена, минало продължително и минало перфектно просто. Но това съвсем не е всичко, което това онбучение по английски за напреднали ще Ви даде в граматическо отношение. В рамките на курса по английски за напреднали за ниво B1 ще се запознаете и с глаголните модели (Verb Patterns). Ще преговорим образуването на въпросителни изречения, сравнителните и превъзходните степени на прилагателните, изразяването на задължение и добавим още много към вече наученото.

Придобити умения след завършване на курс по английски ниво B1

УменияB1B2
Разбиранедобро разбиране на сложни разговори, филми, радиоразбиране без усилие на сложни разговори, филми, предавания
Четенестатии, доклади с аргументация, съвременна прозадълги и сложни литаратурни или специализирани текстове
Общуванелеко и активно общуване на различни теми, подробни описания, ясни становищазадълбочен разговор; гладко и точно изразяване; ясна и подробна аргументация
Писанеясен и подробен текст, есе, доклад; изразяване на впечатлениядобре структурирани текстове, сложни доклади, висок езиков стил

Безплатен достъп до специализирана платформа за обучение по Английски език:

курсове немски, курсове по немски, курсове по немски език варна, курсове по немски език, курсове немски език, курсове по немски, курсове немски език, курсове немски, немски език, курсове по немски език

курсове по английски език, Онлайн курс по немски език ниво А2Интерактивни Видео уроци

Във всеки един от модулите в нашите курсове по английски език имате на разположение качествено заснети и напълно изчерпателни видео уроци. Това е нашият начин да направим онлайн обучението изключително приятно за вас и същевременно изясняваме всеки аспект от взетия материал.

разговор на английскиКонтакт с преподавател

Вашият преподавател е на разположение за всичките ви въпроси относно онлайн обучението! Не се затруднявайте излишно, попитайте го.

уроци по английски език ВарнаДостъп от всяко устройство

Благодарение на съвременните технологии, ще можете да преминавате своите уроци в предлаганите от нас курсове по английски език и през мобилни телефони и таблети. Това предимство на обученията ни отваря много и интересни възможности пред вас – насладете им се!

уроци варнаДопълнителни учебни материали

Направили сме уроците, към Вашите курсове по английски език, максимално ясни и изчерпателни. Всичко в тях се случва „стъпка по стъпка“, придружено с подходящото онагледяване. А междувременно сме се погрижили и за вашата практическа работа.

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top