Наречия. Видове наречия (Adverbs)

По време на своите курсове по Английски забелязахме, че курсистите често се затрудняват с темата “Наречия. Видове наречия (Adverbs)” тяхното разпознаване и правилна употреба.

Наречията са част на речта, която използваме, за да поясним друга част –  прилагателно, глагол, друго наречие или дори цялото изречение. Те подсилват знaчението на въпросната част. Именно поради тази причина е важно ги употребяваме с лекота,  за да водим пълноценен разговор на английски език и да изразяваме мислите си по-добре.

1. Наречия за честота. (Adverbs of frequency)

Наречията за честота показват колко често се извършва / случва съответното действие. 

За да определим дали съответното наречие е за честота, е нужно да видим дали то е отговор на въпроса: How often? – Колко често (сес случва действието?

Наречията за честота са и сигнални (ключови) думи за сегашно просто време – тоест подсказват употребата му.

 • аlways– винаги 

Пример: My boss always wears a green shirt and white tie. Моят шеф винаги носи зелена риза и бяла вратовръзка.

 • sometimes – понякога
 • often / frequently – често
 • normally / generally – нормално

Пример: My mother generally eats five meals a day. Моята майка нормално яде по 5 яденета на ден.

 • usually – обичайно

Пример: I usually go to school by bus. Аз обикновено ходя на училище с автобус

 • occasionally – от време на време
 • seldom– рядко
 • rarely – рядко
 • hardly ever – почти никога
 • never – никога (използва се и с перфектни времена)

  2. Наречия за начин (Adverbs of Manner)

Използваме наречията за начин, за да демонстрираме как или по какъв начин се извършва действието. Те се образуват най-често от прилагателни имена чрез добавяне на окончание –ly

Отговарят на въпроса: How? – Как?

 • cheerfully – радостно
 • happily – щастливо

Пример: The two children were playing happily with their toys when it started raining. Двете деца играеха щастливо с техните играчки, когато заваля.

 • painfully – болезнено
 • secretly – тайно
 • quietly – тихо
 • peacefully – мирно, спокойно

Пример: The little girl played peacefully in the garden. Малкото момиче играеше спокойно в градината.

 • carefully – внимателно
 • slowly – бавно

Пример: You need to drive slowly and carefully. Трябва да шофираш бавно и внимателно

 • badly – лошо
 • closely – близко
 • easily – лесно
 • well – добре

Пример: The new manager dealt with this problem very well. Новият мениджър се справи с този проблем много добре.

 • fast / quickly – бързо

   3. Наречия за време (Adverbs of time)

Отговарят на въпроса: When? – Кога?

 • Ago – преди (за време)

Пример: He met the love of his life 2 years ago. Той срещна любовта на живота си преди 2 години.

 • Already – вече

Пример: My colleagues have already finished their tasks. Моите колеги вече са приключили със своите задачите.

 • Before – преди (за действие)
 • Daily – ежедневно
 • Early – рано

Пример: He got up very early today. Той стана много рано днес.

 • Immediately – незабавно
 • Late – късно

Пример: I woke up late this morning. Събудих се късно тази сутрин.

 • Never – никога
 • Now – сега
 • Soon– скоро
 • Still / yet – все още
 • Then / at that time – тогава
 • Today – днес
 • Tomorrow – утре
 • Yesterday – вчера

  4. Наречия за място (Adverbs of place)

За да открием наречията за място е необходимо да зададем въпроса: Where? – Къде?

 • Abroad – в чужбина

Пример: Her father often travels abroad. Нейният баща често пътува в чужбина.

 • Far – далече

Пример: My house is far away from the city. Моята къща е далеч от града.

 • Here – тук

Пример: My sister lives here. Моята сестра живее тук.

 • Near – близо
 • Out – навън
 • There – там

  5. Наречия за степен и количество (Adverb of Degree or Quantity) 

Наречията за степен и количество отговарят на въпроса: How much? – Колко?

 • Almostпочти

Пример: The teacher has almost finished her lecture. Учителят почти е приключил със своята лекция.

 • Completely изцяло
 • Much / Very много

Пример: The girl living next door is very beautiful. Mомичето, живеещо отсреща, е много красиво.

 • Quite – доста
 • Extremely– крайно, извънредно, изключително

Пример: The tea is extremely hot. Чаят е изключително горещ.

 

Надяваме се тази публикация да Ви послужи за безпроблемно и резултатно усвояване на темата „Наречия. Видове наречия (Adverbs)“. Асториа Груп остава на разположение в случаи на въпроси.

 

 

0 responses on "Наречия. Видове наречия (Adverbs)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top