Степенуване на прилагателни имена в италиански език

Степенуване на прилагателни имена в италиански език

 

Здравейте! В днешния урок ще сговорим за степенуване на прилагателни имена в италиански език и най-вече:

 • Образуване на сравнителна степен на прилателните имена
 • Образуване на превъзходна степен на прилателните имена
 • Образуване на сравнителна и превъзходна степен на неправилните прилагателни имена

 


Степенуване на прилагателни имена в италиански език (сравнителна степен)

 

 • За да кажем, че нещо е по-бързо, по-голямо, по-важно и т. н. използваме più пред прилагателното.

una macchina più grande –   по-голяма кола

un film più interessante  –  по-интересен филм

Queste scarpe sono più comode.  –  Тези обувки са по-удобни

 

 • За да кажем, че нещо е по-малко скъпо, по-малко интересно и така нататък използваме meno пред прилагателното.

un computer meno caro – не толкова / по-малко скъп компютър

un viaggio meno faticoso – не толкова / по-малко изморително пътуване

 


Сравнение на хора / предмети / обекти

 

Поставете più или meno пред прилагателното име и използвайте di (от / в сравнение с), за да направите сравнение.

Sono più alto di te.    По-висок съм от теб.

Milano è più grande di Genova.    Милано е по-голям от Генуа.

Carlo è più ambizioso di Luca.    Карло е по-амбициозен от Лука.

Quello verde è meno caro del nero Зеленият е по-евтин от черния.

La mia borsa è meno pesante della tua.   Чантата ми е по-малко тежка от твоята.

Обърнете внимание, че di се съчетава с определителния член на съществителното:

 di + il = del, di + la = della, и т.н.

 


Степенуване на прилагателни имена в превъзходна степен

 

 • Да образуваме превъзходна степен на прилагателните имена в италиански език е много лесно – просто поставете определителния член на съществителното име пред сравнителната степен на прилагателното, което го определя.

il più alto  –  най-високият

il meno interessante  –  най-малко интересният

 

 • Определителният член трябва да се съчетае по род и число със съществителното, което описвате.

Matteo è il più alto.  –  Матео е най-високият.

Lidia è la più alta.   – Лидия е най-високата.

Queste scarpe sono le più comode   – Тези обувки са най-удобните.

Gianni è il meno ambizioso.  –  Джани е най-малко амбициозен.

 


 

 • В случай, че пред съществителното вече има определителен член, не поставяйте втори пред più или meno

il ragazzo più alto –   най-високото момче

la banca più vicina –   най-близката банка

lo studente più intelligente –  най-интелигентният студент

i voli più economici –  най-евтините полети

i suoi film meno interessanti –  най-малко интересните му филми

 

 • В фрази като най-известните в света и най-големите в Италия, използвайте di, за да преведете „в/във“.

lo stadio più grande d’Italia – най-големият стадион в Италия

il ristorante più caro della città – най-скъпият ресторант в града

 


Образуване на сравнителна и превъзходна степен – неправилни прилагателни имена

 

За съжаление, някои прилагателни имена са неправилни – тоест имат собствени форми за образуване на сравнителна и превъзходна степен и е необходимо да ги наизустим. Ето някои от най-често използваните:

buono – добър migliore – по-добър il migliore – най-добрият

cattivo – лош peggiore – по-лош il peggiore – най-лош

grande – голям maggiore – по-голям / по-стар il maggiore – най-големият / най-старият

piccolo – малък minore – по-малък / по-млад il minore – най-малкият / най-младият

alto – висок superiore – по-висок il superiore – най-висок

basso – нисък inferiore – по-нисък l’inferiore – най-нисък

 


Сравнение на хора / предмети / обекти

 

 • Понякога искате да кажете, че хората или нещата са подобни или едни и същи:

Аз съм също толкова висок колкото и ти.

За да направим това сравнение, в италиански език използваме come или quanto

Pietro è alto come Michele.    Пиетро е също толкова висок колкото Микеле.

La mia macchina è grande come la tua.    Колата ми е голяма колкото вашата.

Sono stanca quanto te.    Аз съм също толкова уморен, колкото и ти.

 • Можете да направите тези изречения отицателни, добавяйки non.

Pietro non è alto come Michele.    Пиетро не е толкова висок, колкото Микеле.

Non sono stanca quanto te.    Не съм толкова уморен, колкото ти.

 


 

А сега да приложим наученото на практика! Повече уроци и упражнения като тези можете да откриете в нашите курсове по италиански език!

 

 

0 responses on "Степенуване на прилагателни имена в италиански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top