Сегашно продължително време в испански език

Сегашно продължително време в испански език

 

Здравейте! В днешния урок на тема Сегашно продължително време в испански език ще се учим на това как да говорим за действия, които осъществяваме в момента на говорене.

Сегашно продължително време в испански език изразява действие, извършващо се в момента на говорене. (Не го бъркайте със Сегашно просто, което използваме за типични, ежедневни дейности.) Формира се от глагола ESTAR  gerundio (деепричастие).

 


 

Как образуваме деепричастие?

 

Образува се при глаголи от І спрежение като премахнем окончанието – AR и прибавим – ANDO: hablar – hablando

cenar – вечерям – cenando

pagar – плащам – pagando

cocinar – готвя – cocinando

 

При глаголи от ІІ и ІІІ спрежение  – премахваме окончанията – ER и – IR и прибавяме – IENDO: correr – corriendo,

convivir – съжителствам – conviviendo

vivir – живея – viviendo

beber – – пия – bebiendo

ESTAR + GERUNDIO

 

EjemploEstoy cocinando. – Готвя. (в момента на говорене)

Mario está escribiendo en su cuaderno. – Марио пише в тетрадката си (в момента).

Juana está mintiendo. (mentir – неправилен глагол от ІІІ група – e преминава в ie, i се запазва в gerundio) – Хуан лъже (в момента).

Nosotros estamos hablando con la profesora de español. – Ние говорим с учителката по испански (в момента).

 


 

Ако коренът завършва на гласна, деепричастието се образува по следния начин:

  • leer – чета – leyendo;
  • ir – отивам – yendo;
  • oír – чувам – oyendo

 

 


 

При възвратни глаголи възвратната частица може да стои както пред глаголната конструкция, така и слято с деепричастието, при което се появява графично ударение. Но никога по средата – това е грешка, която често се допуска заради българския словоред:

despertarse – събуждам се – Me estoy despertando/Estoy despertándome. – В момента се събуждам.

Estoy lavándome las manos./Me estoy lavando las manos. – Мия си ръцете в момента.

Estoy afeitándome./Me estoy afeitando. – Бръсна се в момента.

Ella está bañándose./Ella se está bañando. – Тя се къпе в момента.

 

👉   А сега да упражним наученото с видео и упражнения!  👇

 

 

Повече по тази и други теми можете да откриете в нашите курсове по испански!

 

 

0 responses on "Сегашно продължително време в испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top