Асториа Груп предлага шанс за реализация на хора с увреждания

Учебен Център Асториа Груп открива работни места за хора с увреждания

Учебен Център Асториа Груп обявява началото на дългосрочна програма за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания.

Компанията ще даде възможност на хора с увреждания да работят по различни проекти в избрана от тях област за период от 2 години, да обогатят знанията си, да усвоят нови умения и да подобрят своята конкурентоспособност на пазара на труда. Кадрите ще преминат множество компютърни и езикови обучения, ще бъдат част от екипа на Асториа Груп и изградят увереност в своите способности.

Учебен Център Асториа Груп ще осигури на участниците в проекта достъпна работна среда и съответното за заеманата позиция финансово възнаграждение. След приключване на участието им в програмата, участниците ще получат възможност да останат на постоянна работа или подкрепа за професионална реализация извън фирмата.

Нови работни позиции за хора в неравностойно положение

В рамките на първия етап от инициативата,  Учебен Център Асториа Груп предлага работни позиции за хора с увреждания в следните области: Грижа за клиента, Маркетинг, Връзки с обществеността, Администриране на продажбите, Анализ на технически показатели, Вътрешен одит, Уеб изграждане и подръжка. Кандидатите трябва да имат завършено средно или висше образование в зависимост от избраната област, добри организационни умения и силна мотивация, а компютърната грамотност, както и владеенето на чужд език се считат за предимство.

Интегрирането на хора с увреждания ще се провежда ежегодно като част от дългосрочната стратегия по корпоративна отговорност на Учебен Център Асториа Груп. Целта на изпълнението на проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, а именно хрупата на хора с увреждания, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Желаещите да се включат трябва да изпратят автобиография на e-mail: info@astoria-academy,com до 15 ноември 2018 г.

 

Втори етап на програмата стартира от месец Януари 2019 година.

Хората с увреждания остават една от най-рисковите на пазара на труда целеви групи, независимо от регламентираните в българското законодателство анти-дискриминационни и насърчителни мерки при осигуряване на работни места и наемане на лица с намалена работоспособност.

Една от причините за неблагоприятното състояние по отношение на заетостта на хората с увреждания е, че голяма част от работодателите недооценяват потенциала на работниците с увреждания и съществуват предразсъдъци по отношение на техните възможности.

Липсва политика в рамките на фирмите, която да осигурява възможност работодателите да се възползват от доказаните умения, способности и осигуряване на работни места на хора с увреждания .

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

 

 1. Законосъобразност – Програмата е разработена на основание чл. 31 от Закона за насърчаване на заетостта.
 2. Перспективност – Програмата е съобразена с принципите на политиката на ЕС за равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания и на рискови групи на пазара на труда.
 3. Недопускане на дискриминация, основана на етническа принадлежност, пол, възраст, религиозни убеждения, политическа принадлежност и други признаци.
 4. Социално партньорство при реализация на Програмата на национално, общинско и местно ниво.
 5. Осигуряване статут на работници, съобразно Кодекса на труда на всички наети безработни по Програмата.
 6. Ресурсна осигуреност – финансиране от Държавния бюджет съгласно Националния план за действие по заетостта, наличие на персонал за осъществяване на услугите по заетостта и обучението, включително мотивиране, консултиране и насочване.
 7. Осигуряване право на труд при спазване на законовите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд.
 8. Доброволност при участие в Програмата.
 9. Гарантиране изплащането на месечно възнаграждение на включените в заетост по Програмата лица.
 10. Гарантиране изплащането на стипендия на лицата, обект на Програмата, които са включени в обучение по Компонент 1.
 11. Прозрачност и гласност – ангажиране в реализацията на Програмата на различни управленски, икономически и обществени структури.

АСТОРИА ГРУП:

 1. Разкрива работни места за срок от 24 месеца, на които наема безработни лица, обект на Програмата.
 2. Осигурява достъпна и адаптирана база за провеждане на обучението на хората с увреждания по Програмата
 3. Сключва индивидуални трудови договори с безработните, обект на програмата, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.
 4. Изплаща трудовите възнаграждения за отработеното време на наетите по Програмата лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

 

Желаещите да се включат трябва да изпратят автобиография на e-mail: info@astoria-academy,com до 30 Март 2019 г.

07/03/2022

0 responses on "Асториа Груп предлага шанс за реализация на хора с увреждания"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top