Притежателните местоимения в немски език

Здравейте любители на немската реч! Днес ще продължим темата за местоименията в немски език и по конкретно ще разгледаме притежателните местоимения в немски език.

Обща информация

Притежателните местоимения в немски език се наричат още besitzanzeigende Fürwörter и показват на кого принадлежи нещо. Притежателните местоимения в немски език са: mein (мой), dein (твой), sein (негов), ihr (неин), sein (негово), unser (наш), euer (ваш), ihr (техен), Ihr (Ваш).

По правило притежателните местоимения придружават съществителното и стоят непосредствено пред него.

Например:

 • Das ist mein Flugzeug ich muss gehen! – Това е моят самолет, трябва да тръгвам!
  Ist das mein Koffer oder dein Koffer? – Това моят куфар ли е или твоят куфар?

Но те могат също да заменят съществителните:

 • Das ist meiner. – Това е моят.

Possessivpronomen

Склонение на притежателните местоимения

Притежателните местоимения в немски език придружават съществителните и се съгласуват с тях по род, число и падеж, т.е. те също се скланят.

 • Nominativ, 2. Person Plural:
  Euer Koffer ist voll. – Вашият куфар е пълен.
  Euer Kind ist noch klein. – Вашето дете е още малко.
 • Akkusativ, 2. Person Plural: Ich kenne euer Kind. – Аз познавам вашето дете.

Формата за 2-ро лице множествено число euеr (ваш) се използва само в именителен падеж (Nominativ) за съществителни от мъжки и среден род и във винителен падеж (Akkusativ) за съществителни от среден род. В останалите случаи формата е eure (отпада e пред r)

Например:
Eure Koffer sind voll. – Вашите куфари са пълни.
Eure Uhr ist sehr genau. – Вашият часовник е много точен.

 

Употреба на притежателните местоимения

Притежателните местоимения се употребяват предимно пред съществителни и указват принадлежността на нещо или някого. Те се променят според рода, числото и падежа на съществителното име, към което се отнасят. Например, когато използваме местоимението „mein“ (mein Freund), трябва да го променим на „meine“ (meine Freunde), ако съществителното е в множествено число.

Например:

 • meine Katze – моята котка
 • dein Hund – твоето куче
 • sein Auto – неговата кола
 • unser Haus – нашият дом
 • eure Wohnung – вашият дом
 • ihre Kinder – техните деца

 

Притежателните местоимения като прилагателни

Тези местоимения могат да бъдат използвани и като прилагателни, когато описват нещо или някого.

Например:

 • Meine Katze ist sehr süß. – Моята котка е много сладка.
 • Dein Haar ist so weich. – Твоята коса е толкова мека.
 • Sein Fahrrad ist wirklich schnell. – Неговото колело е наистина бързо.
 • Unser Haus ist im Wald. – Нашата къща е в гората.
 • Eure Uhr ist sehr genau. – Вашият часовник е много точен.
 • Ihre Kinder sind sehr talentiert. – Техните деца са много талантливи.

 

Притежателното местоимение като заместител на съществителното

Обикновено се различават окончания между притежателни членове (Nomenbegleiterпридружители на съществителни) и притежателни местоимения (Nomenersetzerзаместители на съществителни).

 • Ако притежателното местоимение придружава съществителното („Gib mir mein Buch!“ – „Дай ми моята книга!“), то също може да се нарече притежателен член (Possessivartikel).
 • Но притежателните местоимения могат също да заменят съществителните („Hey, das ist meins.“ – „Хей, това е мое.“).

 

Следващите примери показват склонението на притежателните местоимения за мъжки, женски, среден род и множествено число в различните падежи.

В много случаи окончанията на притежателните местоимения съвпадат с тези на притежателните членове. Различните суфикси са маркирани в червено.

 

 

1) Sie feiert gern Geburtstag, ihrer ist aber erst in einigen Monaten. (maskulin) / ihrer = ihr Geburtstag

2) Wir essen alle ein Stück Torte, aber meins ist am größten. (neutral) / meins = mein Stück

3) Meine Eltern haben den Urlaub verschoben. Und deinе(Plural) / deine = deine Eltern

4) Es bedarf deiner Hilfe, nicht meiner(feminin) / meiner = meiner Hilfe

5) Wir feiern in unserem Garten und ihr in eurem. (maskulin) / in eurem = in eurem Garten

6) Er isst von seiner Torte und ich von meiner(feminin) / von meiner = von meiner Torte

7) Er hat ein Geschenk von meinen Eltern bekommen und einvon deinen. (Plural) / eins = ein Geschenk; von deinen = von deinen Eltern

8) Sie haben ihren Urlaub verschoben, ich meinen aber nicht. (maskulin) / meinen= meinen Urlaub

9) Ich esse mein Stück Kuchen. Isst du deins nicht? (neutral) / deins = dein Stück Kuchen

10) Ich habe meine Torte selber gebacken. Du deine auch? (feminin) / deine = deine Torte

 

Надяваме се, че днешната публикация Ви е харесала.

 

Повече уроци и упражнения можете да откриете в нашите курсове по немски!

0 responses on "Притежателните местоимения в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top