Правилни и неправилни глаголи в английски език

Правилни и неправилни глаголи – затрудняват ли Ви? При спрежение на глаголите в английския език съществуват два вида глаголи: regular (правилни) и irregular  (неправилни).

Правилни и неправилни глаголи – Regular and Irregular Verbs

По-голяма част от глаголите в английския език са правилни. Това означава, че те образуват своите различни форми в различните времена по някакво предварително установено и прието правило.

Това правило е различно при образуването на сегашно, минало време, както и при миналите причастия.

При образуване на сегашно просто време, основната форма на глагола се променя само в трето лице, единствено число, т.е. при he/ she/ it. Ето как:

  • При по-голяма част от глаголите се добавя само окончание -s към основната форма.

Пример: take/takes, seem/seems, look/looks.

  • Глаголите, завършващи на гласна, получават окончание -e или -es. 

Пример: go/goes, veto/vetoes, do/does.

  • Глаголите, завършващи на -s, –z-ch, –sh, -xполучават окончание es. 

Пример: kiss/kissesfizz/fizzespunch/puncheswash/washesmix/mixes.

  • При глaголите, завършващи на съгласна и -y, се трансформира -y  в -i, а след това се добавя и окончание -es. 

Пример: hurry/hurriesclarify/clarifies.

  • При глаголите, завършващи на гласна и -y, просто се прибавя окончанието -es, без да променяме нищо.

Пример: play/playsenjoy/enjoys.

Нека сега видим и промяната:

I work every day to earn a living. – Аз работя за прехраната си всеки ден.

My sister works very hard. – Моята сестра работи много здраво.

I wash my hair 3 times a week. – Аз си мия косата 3 пъти седмично.

My wife washes her hair every day. – Моята съпруга си мие косата всеки ден.

При минало просто време (Past Simple Tense) или още наричана втора форма на глаголите, няма промяна във използваната от нас форма. Но именно тук се налага да направим разграничението между правилни и неправилни глаголи в английски език ( Regular and Irregular Verbs).

Нека първо видим как образуваме минало време при правилните глаголи. (Regular verbs)

Правилни глаголи в английски език – English Regular verbs

Вече споменахме, че за образуване на Past Simple Tense използваме втората форма на глагола. Но всъщност само неправилните глаголи имат разлика в своите втори и трети форми. При правилните глаголи в английски език, изменение няма, т.е. тяхната втора и трета форма съвпадат. Сигурно ще попитате кога използваме третата форма – тя се използва за образуването на перфектни времена в английски език, но също и като прилагателно:

He is drunk. – Той е пиян ( drink – drank – drunk)

По тази тема ще продължим в следващите си публикации, а тук да се съсредоточим върху разграничаването на нашите правилни и неправилни глаголи. Нека сега, след като знаем, че втората и третата форма при правилните глаголи съвпада, да видим как те се образуват.

  • Общото правило е да добавим окончание –ed

Пример: seem/seemedclean/cleaned, laugh/laughedlook/looked, work/worked.

  • За глаголите, завършващи на -е, добавяме само окончанието –d.

Пример: love/loved, receive/receivedhope/hoped.

  • При глаголите, завършващи на гласна и -y, просто се прибавя окончанието -ed, без да променяме нищо.

Пример: play/playedenjoy/enjoyed.

  • При глаголите, завършващи на съгласна и -y, разпадаме y -> ie и след това прибавяме d.

Пример: cry/cried.

Нали си спомняте как преди малко обсъждахме, че при образуване на минало причастие (Past Participle) или още наричана трета форма на глаголите се използват абсолютно същите правила както при формиране на минало просто време (Past Simple Tense), още известно като втора форма на глаголите – т.е. току що научихме и как да образуваме третата форма.

В случай, че желаете да упражните наученото, ето малко упражнение, което ползваме в нашите курсове по английски език за начинаещи / средно напреднали:

Нека сега поговорим за неправилните глаголи в английски език.

Неправилни глаголи – Irregular verbs

Неправилни глаголи наричаме тези глаголи, които не следват правилата по-горе при формиране на минало време и причастие. За тяхното спрежение няма правила, поради което се налага да изучаваме техните форми наизуст.

 

Основна форма (Intinitive) Минало време (Past Tense) Минало причастие (Past Participle)
beat
/bi:t/
beat
/bi:t/
beaten
/’bi:tn/
become
/bɪ ‘kʌm/
became
/bɪ ‘keɪm/
become
/bɪ ‘kʌm/
begin
/bɪ ‘gɪn/
began
/bɪ ‘gæn/
begun
/bɪ ‘gʌn/
bend
/bend/
bent
/bent/
bent
/bent/
bind
/baɪnd/
bound
/baʊnd/
bound
/baʊnd/
bite
/baɪt/
bit
/bɪt/
bitten
/’bɪtn/
bleed
/bli:d/
bled
/bled/
bled
/bled/
blow
/blou/
blew
/blu:/
blown
/bloun/
break
/breɪk/
broke
/brouk/
broken
/’broukən/
bring
/brɪŋ/
brought
/brɔ:t/
brought
/brɔ:t/
build
/bɪld/
built
/bɪlt/
built
/bɪlt/
burn
/bɜ:rn/
burnt
/bɜ:rnt/
burnt
/bɜ:rnt/
burn
/bɜ:rn/
burned
/bɜ:rnd/
burned
/bɜ:rnd/
buy
/baɪ/
bought
/bɔ:t/
bought
/bɔ:t/
catch
/kætʃ/
caught
/kɔ:t/
caught
/kɔ:t/
choose
/tʃu:z/
chose
/tʃouz/
chosen
/’tʃouzən/
come
/kʌm/
came
/keɪm/
come
/kʌm/
cost
/kɒst/
cost
/kɒst/
cost
/kɒst/
cut
/kʌt/
cut
/kʌt/
cut
/kʌt/
dig
/dɪg/
dug
/dʌg/
dug
/dʌg/
do
/du:/
did
/dɪd/
done
/dʌn/
draw
/drɔ:/
drew
/dru:/
drawn
/drɔ:n/
dream
/dri:m/
dreamt
/dremt/
dreamt
/dremt/
dream
/dri:m/
dreamed
/dri:md/
dreamed
/dri:md/
drink
/drɪŋk/
drank
/dræŋk/
drunk
/drʌŋk/
drive
/draɪv/
drove
/drouv/
driven
/’drɪvən/
eat
/i:t/
ate
/eɪt, et/
eaten
/’i:tn/
fall
/fɔ:l/
fell
/fel/
fallen
/’fɔ:lən/
feed
/fi:d/
fed
/fed/
fed
/fed/
feel
/fi:l/
felt
/felt/
felt
/felt/
fight
/faɪt/
fought
/fɔ:t/
fought
/fɔ:t/
find
/faɪnd/
found
/faʊnd/
found
/faʊnd/
fly
/flaɪ/
flew
/flu:/
flown
/floun/
forget
/fər ‘get/
forgot
/fər ‘gɒt/
forgotten
/fər ‘gɒtn/
forgive
/fər ‘gɪv/
forgave
/fər ‘geɪv/
forgiven
/fər ‘gɪvən/
freeze
/fri:z/
froze
/frouz/
frozen
/’frouzən/
get
/get/
got
/gɒt/
got
/gɒt/
get
/get/
got
/gɒt/
gotten
/’gɒtn/
give
/gɪv/
gave
/geɪv/
given
/’gɪvən/
go
/gou/
went
/went/
gone
/gɒn/
grow
/grou/
grew
/gru:/
grown
/groun/
hang
/hæŋ/
hung
/hʌŋ/
hung
/hʌŋ/
have
/hæv/
had
/hæd/
had
/hæd/
hear
/hɪər/
heard
/hɜ:rd/
heard
/hɜ:rd/
hide
/haɪd/
hid
/hɪd/
hidden
/’hɪdn/
hit
/hɪt/
hit
/hɪt/
hit
/hɪt/
hold
/hould/
held
/held/
held
/held/
hurt
/hɜ:rt/
hurt
/hɜ:rt/
hurt
/hɜ:rt/
keep
/ki:p/
kept
/kept/
kept
/kept/
know
/nou/
knew
/nu:/
known
/noun/
lay
/leɪ/
laid
/leɪd/
laid
/leɪd/
lead
/li:d/
led
/led/
led
/led/
learn
/lɜ:rn/
learnt
/lɜ:rnt/
learnt
/lɜ:rnt/

Надяваме се тази публикация на тема правилни и неправилни глаголи да Ви е била полезна!

В случай, че желаете да упражните наученото, ето малко упражнение, което ползваме в нашите курсове по английски език за начинаещи / средно напреднали:

0 responses on "Правилни и неправилни глаголи в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top