Падежи в немски език – Винителен падеж (Akkusativ)

Всеки, записал курс по немски език за начинаещи се сблъсква с падежите в немската граматика. Именно въпросът: „Защо тук е ein, a там einen?“ ще разгледаме в настоящата статия.

В немски език има четири падежa: Nominativ, Akkusativ, Dativ и Genitiv.

Във винителен падеж или на немски език Akkusativ стои прякото допълнение (Akkusativ-Ergänzung). 

Как да открием Винителен падеж (Akkusativ)

Падежът на прякото допълнение може да се открие с помощта на въпросите: Wen? (кого?), ако допълнението е лицe и was? (какво? що?), ако допълнението е неодушевен предмет. Например: 

 • Wen besuchst du heute? Ich besuche meinen Bruder.
 • Wen liebt Maria? Sie liebt Paul. Sie liebt ihn.
 • Was machst du gerade? Ich backe einen Kuchen.
 • Was kauft Elisa? Sie kauft einen Mantel. Sie kauft ihn.

 

Винителният падеж отговаря и на въпроса wohin? (накъде?), като в тези случаи важна роля играят т.нар. Wechselpräpositionen (in, an auf, hinter, vor, unter, über, neben, zwischen) и съществителното име в Akkusativ е в ролята на обстоятелство. Темата за предлозите ще бъде разгледана в друга публикация.

За разлика от именителен падеж (Nominativ), в който всички именни части на речта – съществителни, прилагателни, местоимения, числителни имена – не се променят, в Akkusativ има промяна при съществителните от м.р.ед.ч. 

 

Неопределителен член в Akkusativ

м.р. (maskulinum)

ж.р. (femininum)

ср.р. (neutrum)
Nominativ    ein  eine  ein
Akkusativ    einen   eine  ein

 

Определителен член в Akkusativ

м.р. (maskulinum) ж.р. (femininum) ср.р (neutrum) мн.ч. (plural)
Nominativ  der die das die
Akkusativ  den die das die

 

 1. Ich liebe meinen Sohn Christian sehr. – Аз много обичам моя син Кристиан.
  Wen liebe ich sehr? – Meinen Sohn Christian = Akkusativ. – Кого обичам много? – Моя син Кристиан = Винителен падеж.

      2. Er hat dem Kind ein Eis gekauft. –  Той купи сладолед на детето.
           Was hat er dem Kind gekauft? – ein Eis = Akkusativ. – Какво купи? – Сладолед – Винителен падеж.

Akkusativ (винителен падеж)  при пряк обект с преходен глагол

Най-често Akkusativ (винителен падеж) в немския език се използва при пряк обект с преходен глагол:

Sie mag Haustiere.  – Тя обича домашни животни.

Ich lese gerade ein Buch. – Аз чета книга.

Akkusativ с предлози

Akkusativ се използва с определени предлози. Те винаги изискват този падеж (независимо от значението им):

 • bis (до)
 • durch (през, чрез)
 • für (за)
 • gegen (против, около)
 • ohne (без)
 • um (около)
 • entlang (покрай)
 • wider (против, въпреки).

Die Leute haben gegen die Regierung demonstriert– Хората протестираха против правителството.

Der Chef kommt morgen gegen 11 Uhr– Шефът идва утре около 11 часа.

Gehen Sie lieber durch den Wald. –  По-добре да минете през гората.

Akkusativ и обстоятелства за време

Akkusativ в немския език се използва и при обстоятелствата за време. Такива словосъчетания отговарят на въпроса колко дълго? (wie lange?) или колко често? (wie oft?).

Es regnete den ganzen Tag. – Валя дъжд цял ден.

Wie lange regnete es? – Den ganzen Tag– Akkusativ. – Колко дълго вали? – Цял ден.

Jeden Tag ruft er seinen Opa an. – Той звъни на дядо си всеки ден.

Wie oft ruft er seinen Opa an? – Jeden Tag = Akkusativ. – Колко често ззвъни той на дядо си? – Всеки ден.

Нека сега упражним наученото с помощта на по долните примери:

Надяваме се тази публикация да Ви е била интересна и полезна. Ще продължим с темата за падежи в следващата си публикация. В случай на въпроси екипът на Асториа Груп е на разположение.

0 responses on "Падежи в немски език – Винителен падеж (Akkusativ)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top