Отрицателни изречения в немски език

Здравейте, днес ще разгледаме темата за отрицателни изречения в немски език.

 

Обща информация

В отрицателните изречения в немския език се употребява отрицанието nein, отрицателната частица nicht и отрицателното местоимение kein. В немското изречение няма двойно отрицание, т.е. в немското изречение може да бъде употребено само едно отрицание.

За изразяване на отрицание се използват също местоименията niemand, keiner, nichts, наречията nirgends, niemals, nie, съюза weder … noch.

 

Отрицание с nein в немски език

Отрицанието nein в немския език се отнася към цялото изречение и се отделя със запетайка.

Например:

Haben Sie heute den Deutschlehrer gesehen?

Nein, ich habe ihn heute nicht gesehen.

Вие видяхте ли днес учителя по немски?

Не, днес не съм го виждал/а.

Lernst du die Grammatik?

Nein, wir lernen nur neue Wörter.

Учиш ли граматиката?

Не, учим само нови думи.

Ist das ein Buch?

 Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Notizbch.

Това книга ли е?

Не, това не е книга. Това е бележник.

Отрицание с nicht в немски език

Цели изречения или отделни части от изречение се отричат ​​на немски с nicht. Мястото на nicht зависи от това за кой член от изречението се отнася. Обикновено nicht стои пред думата, която отричаме.

 • отрицание на сказуемо

 

 • когато изречението съдържа предложна група (предлог + съществително), то отрицанието nicht, относящо се към сказуемото, стои обикновено пред тази предложна група, например:

Klaus geht heute nicht ins Konzert. – Клаус днес няма да ходи на концерт.

 

 • отрицание на част от изречениетоnicht стои директно пред нея и ударението пада  върху nicht
Die Tasche ist nicht schön. – Чантата не е хубава.
Nicht der Vater hat gekocht. (sondern die Mutter) – Не бащата сготви. (а майката)
Er hat nicht seinem Sohn ein Märchen erzählt. (sondern seinem Enkel) – Той разказа приказка не на сина си. (а на внука си)
Ich arbeite nicht hier. (sondern dort) – Аз не работя тук.

 

Отрицание с kein- в немски език

Съществителните имена в немския език се отричат с помощта на отрицателното местоимение kein, което заменя определителния или неопределителния член и се съгласува със съществителното по род, число и падеж.

 • Значението на kein е „ни един“, „никакъв“ и се превежда на български като „не/няма„.

der/die/das – kein/keine/kein                   – не/не/не
ein/eine/ein(s) – kein/keine/kein(s)        – няма/няма/няма

Например:

Das ist keine Tasche. – Това не е чанта.
Wir kaufen heute keinen Wein. – Днес няма да купуваме вино.
Sie verfasst keinen Artikel. – Тя не пише статия.
 • Kein може да се използва заедно със съюза sondern (за изразяване на противопоставяне).

Например:

Sie verfasst keinen Artikel, sondern ein Buch. – Тя не пише статия, а книга.
Das ist kein Museum, sondern ein Rathaus. – Това не е музей, а кметство.

 

Отрицание с наречия и съюзи

Ето още няколко полезни примера за отрицание:

 • alles, etwas – nichts (irgend)
 • jemand – niemandkeiner 
 • irgendwo, überall – nirgendwonirgends
 • immer – niemalsnie 
 • всичко, нещо – нищо
 • някой – никойникой
 • някъде, навсякъде – никъденикъде
 • винаги – никоганикога
 • Двойният съюз weder… noch… (ни/нито… ни/нито…) също се употребява като отрицание.
Например:

Weder mein Vater noch meine Mutter haben Englisch gesprochen. – Нито баща ми, нито майка ми говореха английски.

 

 

Надяваме се, че темата за отрицателни изречения в немски език Ви е харесала и Ви предлагаме да направим няколко упражнения.

0 responses on "Отрицателни изречения в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top