Минало предварително време (Plusquamperfekt)

Здравейте, в предните ни публикации „Глаголни времена в немския език“ Ви запознахме със сегашно време (Präsens) и с две минали времена (Perfekt и Präteritum ). Във връзка с Ваши въпроси до Асториа Груп днес ще разгледаме третото минало глаголно време, а именно минало предварително време Plusquamperfekt.

Обща информация за Plusquamperfekt

Mиналите времена в немския език Präteritum и Perfekt могат да бъдат предхождани от едно друго минало време, което изразява още по-минали събития. Минало предварително време Plusquamperfekt (лат. plus quam perfectum‚ mehr als vollendete Zeit), наричано също vollendete Vergangenheit, Vorvergangenheit, dritte Vergangenheit или Präteritumperfekt, е времева форма на глагола, която обозначава процес или състояние, което предхожда референтна точка в миналото.

Например:

Heike wiederholte alle wichtigen Wörter zu diesem Thema, obwohl sie die Prüfung bereits abgelegt hatte. – Хайке повтаряше всички важни думи по тази тема, въпреки че тя вече беше положила изпита.

Образуване на Plusquamperfekt

Образуването на Plusquamperfekt е подобно на това на Perfekt: спомагателен глагол (sein, haben) и минало причастие на основния глагол (Partizip II). Разликата е в това, че спомагателният глагол не се спряга в Präsens, а в Präteritum (war, hatte).

war/hatte + Partizip II

Например:
spielen
ich hatte gespielt

du hattest gespielt
er/sie/es hatte gespielt

wir hatten gespielt
ihr hattet gespielt
sie hatten gespielt
Sie hatten gespielt

При глаголи за движение и промяна на състоянието, както и при глаголите sein, werden и bleiben, Plusquamperfekt се образува с помощта на спомагателния глагол sein.

gehen
ich war gegangen

du warst gegangen
er/sie/es war gegangen

wir waren gegangen
ihr wart gegangen
sie waren gegangen
Sie waren gegangen

Особености при образуването на Partizip II

 • Ако коренът на глагола завършва на d-, t-, chn- или ffn-, се вмъква e пред окончанието.
  Например: landen – ist gelandet; warten – hat gewartet; zeichnen – hat gezeichnet; öffnen – hat geöffnet
 • Неправилните глаголи променят коренната си гласна. Има списъци с формите на тези глаголи. Препоръчително е те да се учат наизуст.
  Например: gehen – ist gegangen, bringen – hat gebracht, lesen – hat gelesen и други.
 • Глаголите с окончание –ieren образуват причастието без ge-:
  Например: studieren – hat studiert
 • Глаголи с неделими представки образуват причастието без ge-:
  Например: erzählen – hat erzählt; verstehen – hat verstanden
 • При глаголи с делими представки ge– се поставя след префикса:
  Например: ankommen – ist angekommen

Употреба на Plusquamperfekt

Минало предварително време се използва за действия, които са се случили преди друго действие в  миналото. Тъй като действието в миналото е свързано с предишното действие, Plusquamperfekt рядко се използва самостоятелно в изречение. Употребява се предимно в писмената реч. Често в разговорната реч Plusquamperfekt неправилно се заменя с Perfekt или Präteritum. Ако полагате изпит по немски език, спазвайте правилото за съгласуване на времената, защото втората версия е граматически грешна.

Например:
Правилно: „Er hat das Rennen gewonnen. Er hatte vorher viel trainiert.“
Но често: „Er hat das Rennen gewonnen. Er hat vorher viel trainiert.“

Plusquamperfekt се съгласува с Präteritum или Perfekt и може да се разползнае с помощта на сигнални думи: als, bevor или nachdem.

Например:

Nachdem sie die Führerscheinprüfung bestanden hattefeierte sie mit ihren Freunden.- След като беше издържала шофьорския изпит, тя купонясва с приятели.
Nachdem er gekommen war, haben sie gemeinsam zu Abend gegessen. – След като той беше дошъл, вечеряха заедно.

Bevor Michael ins Theater ging, hatte er mit seinen Eltern gegessen. – Преди Михаел да отиде на кино, той беше ял с родителите си.
Sie hatte sehr lange geübt, bevor sie das Stück von Mozart so perfekt spielen konnte. – Тя се беше упражнявала дълго време, преди да успее да изсвири толкова перфектно пиесата на Моцарт.

Als meine Freundin auf der Party ankam, war ich schon nach Hause gefahren. – Когато моята приятелка стигна до партито, аз вече бях тръгнал към къщи.
Als ich Ingrid besuchen wollteentdeckte ich, dass sie vor ein paar Monaten ihre Wohnung verlassen hatte. – Когато исках да посетя Ингрид, открих, че тя преди един месец е напуснала своето жилище.

 

Надявам се, че тази публикация Ви е харесала.

0 responses on "Минало предварително време (Plusquamperfekt)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top