Минало време на „съм“ и „имам“ в английски език

Искате да разкажете къде сте били на почивка и как сте прекарали там своята ваканция?
Искате да споделите успех или провал в миналото? За да можете да разкажете за ваши приключения в миналото ще Ви е нужно Минало време. Това е и едно от основните глаголни времена в английски език и в много други езици. В настоящата публикация ще Ви запознаем с Минало време на “съм” и “имам”.

Минало време на “съм” – (Past Simple – „to be“)

Глаголът „съм“ е един от основните и често употребявани глаголи. Изучаваме го в своите курсове по английски език още в първите уроци неслучайно. Често с него изразяваме някакво състояние или представяме определена ситуация.

The weather is lovely.
I and Emma are sisters.

Нека да разгледаме минало време на „съм“:

Positive

Negative  Questions
I                     was I was not =   I   wasn’t Was  I … ?
You              were You were not = You weren’t Were you … ?
He/she/it   was He was not = He wasn’t Was he … ?
We               were We were not = We weren’t Were we …?
You              were You were not = You weren’t Were you…?
They            were They were not = They weren’t Were they…?

 

Както се забелязва от таблицата отрицателната форма, както и въпросителните изречения се образуват с формата на глагола „съм“ в минало просто време. При всички останали глаголи за отрицание и образуване на въпроси добавяме т.нар. спомагателни глаголи (auxiliary verb). Малко по – надолу ще споменем кои са тези спомагателни глаголи в минало просто време.

Пример:

Our story was quite interesting.

Историята ни беше доста интересна.

We were at the Zoo on Saturday afternoon.

В събота следобед бяхме в зоологическата градина.

 

They weren’t particularly impressed by the film.
Те не бяха особено впечатлени от филма.

Минало време на “имам” –

(Past Simple – „to have“)

Глаголът имамв английски език се нарича have. В сегашно време се употребява в две форми: 

have ( I, you, we, they)

has  (he, she, it)

Минало време на „имам“:

Positive Negative  Questions
I                      had I         didn’t  have Did  I have?
You               had You    didn’t  have Did you have?
He/she/it   had He    didn’t  have Did he have?
We                had We   didn’t  have Did we have?
You               had You didn’t  have Did you have?
They             had They didn’t  have Did they have?

Пример:

I had some concerns before meeting him.

Имах известни притеснения преди да се срещна с него.

She had a strong belief that every dream is achievable.

Тя имаше силна вяра, че всяка мечта е постижима.

 

I got wet because I didn’t have an umbrella.

Намокрих се, защото нямах чадър.

She didn’t have untaken exams.

Тя нямаше невзети изпити.

 

Did you have a bicycle as a child?

Имаше ли велосипед като дете?

Did she have anything in her hand when she came?

Тя имаше ли нещо на ръката си, когато дойде?

There is /  There are

(има, налично е)

С тези изрази обикновено казваме „Къде го има“ или „Какво има“, а не „Кой го има“. Защо има две форми? 

  • There is  се използва със съществителни в ед.ч или с неброими съществителни имена
  • There are – се използва със същ. имена в мн.ч.

 

Because of the construction, there is a lot of noise.          

Заради строежа има много шум.

There are a lot of tangerine trees.

Там има много мандаринови дървета.

 

Some time ago there was a very big monument here.

Преди известно време тук имаше много голям паметник.

In the playground, there were lots of balls for the kids.

На детската площадка имаше много топки за децата.

Positive Negative Question
There was only one cup. There wasn’t any cup. Was there any cup?
Имаше само една чаша. Нямаше никаква чаша. Имаше ли някаква чаша?
There were many strikers. There weren’t many people. Were there many people?
Имаше много стачкуващи. Нямаше много хора. Имаше ли много хора?

 

Надяваме се  урока за Минало време на “съм” и “имам” да е бил интересен за желаещите да учат английски език. Екипът на Асториа Груп е готов да Ви консултира при затруднения.

0 responses on "Минало време на "съм" и "имам" в английски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top