Минало време в немски език

Здравейте, в предната публикация на тема „Глаголни времена в немския език“ се запознахме със сегашно време или на немски език Präsens. Предстои да разгледаме миналите глаголни времена в немския език (Perfekt, Präteritum и Plusquamperfekt). Tе служат за предаване на действията в миналото и нямат кардинални различия по отношение на предаването на действието. Разликата се състои по-скоро в тяхната употреба.
Днес ще Ви обърна особено внимание на минало време в немски език Perfekt.

Обща информация за Perfekt (минало време в немски език)

Глаголното време Perfekt е сложно (завършено) минало време, тъй като формите му се образуват с помощта на спомагателните глаголи „haben” или ”sein” и минало причастие (на немски Partizip II) на основния  глагол, като Partizip II стои в края на изречението и се образува рамка.

Например:
Er hat seine Freundin geküsst. – Той целуна приятелката си.
Ich bin gestern angekommen. – Аз пристигнах вчера. 

В подчинено изречение Partizip II заема предпоследна позиция.
Например: Hauptsatz (главно изречение), Nebensatz (подчинено изречение).
I
ch habe dir schon mitgeteilt, dass ich den Roman gelesen habe

Миналото глаголно време Perfekt изразява минало действие, което се е случило наскоро и е завършено. Затова се определя като завършено настояще (vollendete Gegenwart). 

Perfekt може да се срещне в Aktiv (деятелен залог) и в Passiv (страдателен залог), както в Indikativ (преизказно наклонение), така и в Konjunktiv (условно наклонение). 

Образуване на Perfekt

Перфект се състои от две части: спомагателен глагол „haben” или ”sein” и минало причастие (Partizip II) на основния  глагол, т.е. 

haben/sein + Partizip II = Perfekt 

Внимание! Спомагателният глагол се спряга по лице и число с подлога. Partizip II стои на края на изречението и не се променя.

словоред при минало време в немски език

За повече яснота как ще изглежда в изречение, ще Ви покажа образуването с няколко примера.

Безплатен урок за Минало време (Perfekt) в немски език

Образуване на Partizip II при правилни глаголи

Минало причастие с правилни глаголи се образува с помощта на представката ge-, която се поставя пред корена на глагола и наставката -t. Ако основата на глагола завършва на d-t-chn- или ffn-, то към основата на глагола се добавя -e- за благозвучие, т.е.

ge- + корен на глагола + (e)t 

Например:

 • lernen – gelernt
 • machen – gemacht
 • reden – geredet
 • melden – gemeldet
 • retten – gerettet
 • zeichnen – gezeichnet
 • öffnen – geöffnet

Глаголи, които завършват на –ieren, не получават представка ge-: probieren – probiert, musizieren – musiziert, studieren – studierи т.н.

Образуване на Partizip II при неправилни глаголи

Минало причастие с неправилни глаголи се образува с помощта на представката ge-, която се поставя пред корена на глагола и наставката en, т.е. 

ge- + корен на глагола + en 

Например: laufen – gelaufen, sehen – gesehen, lesen – gelesen, gehen – gegangen, fliegen – geflogen

Препоръчително е неправилните глаголи да се учат наизуст.

Образуване на Partizip II при глаголи с делими представки

Минало причастие с глаголи с делими представки се образува с помощта на представката ge-, която се поставя между делимата представка и корена на глагола, а към него се прибавя и наставката -(e)t или –en, т.е. 

 • делима представка + ge- + корен на глагола + (e)t (за правилни глаголи)

Например: aufwachen – aufgewacht, zuhören – zugehört, abrechnen – abgerechnet

 • делима представка + ge- + корен на глагола + en (за неправилни глаголи)

Например: aufstehen – aufgestanden, vorlesen – vorgelesen, ausgehen – ausgegangen, abfliegenabgeflogen

Образуване на Partizip II при глаголи с неделими представки

Минало причастие с глаголи с неделими представки се образува без представката ge- пред корена. Наставката може да бъде -(e)t или –en, според това, дали глаголът е правилен или неправилен, т.е.:

неделимa представкa + корен на глагола + (e)t или en 

Например: entdecken – entdeckt, verstehen – verstanden

Избор на спомагателен глагол за образуване на минало време в немски език

Изборът на спомагателен глагол е в пряка зависимост от лексикалното значение на глагола в Partizip II.

1. Глаголът haben се използва в повечето случаи:

 • с всички модални глаголи: Meine Mutter hat so lange das gewollt. – Майка ми искаше това толкова дълго. 
 • с възвратни глаголи: Sie hat mich heute für die Prüfung informiert. – Днес се информирах за изпита.
 • с преходни глаголи: Er hat mich angenommen. – Той ме прие.
 • с безлични глаголи: Es hat geregnet. – Валеше дъжд.

2. Глаголът sein се използва

 • с глаголи, които предават някакъв вид движение, например: gehen, laufen, kommen, fliegen и други. Изключение от тази серия е глаголът schwimmen, който се използва по-често с haben. 
 • с глаголи, които изразяват промяна на състоянието, например: aufstehen, aufwachen, einschlafen, sterben и други.
 • с глаголите sein, werden, bleiben, passieren, geschehen

Употреба на Perfekt (минало време в немски език)

Перфектното време се използва, когато говорите за действие, което е завършено в момента на разказа. Действията са приключили преди малко и често са свързани с настоящето, което означава, че продължават да оказват влияние върху настоящето. Когато например разказвате за случки, в които сте участвали (какво сте преживяли на екскурзията или какво се е случило на вчерашния рожден ден), използвате Perfekt.

Например:
Ich habe in Wien den Stephansdom besucht. – Посетих Катедралата „Свети Стефан“ във Виена.
Gestern haben wir eine sehr leckere Torte gegessen. –
Вчера ядохме много вкусна торта.

На български език Perfekt може да се преведе както с минало свършено време, така и с минало несвършено време.

Perfekt се използва предимно в немската устна реч, което го отличава от друго минало време в немския език – Präteritum, което се използва в разказването на истории.
Внимание! В литературния език вместо Perfekt обикновено се използва Präteritum. 

Нека да направим няколко упражнения, за да затвърдим наученото досега:

 

Надяваме се тази публикация да Ви е била интересна и полезна. Ще продължим с темата за времената в следващата си публикация. Асториа Груп организира курсове по немски език за възрастни, младежи и деца. Свържете се с нас за повече информация.

0 responses on "Минало време в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top