Местоположение на Испански език

В днешния урок ще поговорим за това как да посочваме местоположението на предмети и хора на испански език.

За да определим локацията на обект на испански език, боравим главно с два глагола: hay или спрегната форма на estar.

1. Използваме hay (има), когато въвеждаме предмета за първи път в разговора, тоест той не е бил споменаван до момента в него. Например:

  • Aquí hay una farmacia. – Тук има една аптека.

  • Ahí hay dos chicas y un chico. – Там има две момичета и едно момче.

Както може би сте забелязали, няма значение дали обектът е от единствено или множествено число. Винаги ще използвамe hay, ако го представяме за първи път.

Ако обектът вече ни е познат, тоест бил е споменат в разговора, ще използваме глаголът estar (съм), за да посочим местоположението му на испански език.

  • La farmacia está al lado del banco. – Аптеката е до банката. (вече знаем за коя точно аптека говорим)

  • Las chicas y el chico están en la cafetería. – Момичетата и момчето са в кафенето.

Да сравним употребата на двата глагола в следните примери:

  • Hay una tienda aquí. La tienda está enfrente del parque. – Има един магазин тук. Магазинът е срещу/пред парка.

  • Hay una escuela al lado de mi casa. – Има едно училище до дома ми. или La escuela está al lado de mi casa. – Училището е до дома ми.

Отново и в тези случаи забелязваме, че въвеждаме ли непознат предмет за пръв път, ще се нуждаем от hay, а приемем ли, че той е вече познат за всички участници в разговора – estar.


Сега е време да се запознаем и с най-често използваните наречия и предлози за място:

Al lado de junto a – “до” (в непосредствена близост до човек/обект)

Ellos están junto a Miguel. – Те са ДО Мигел.

Tu perro te espera al lado de la puerta. – Кучето ти те чака ДО вратата.

Alrededor de – “около

Estamos sentados alrededor del* fuego. – Седнали сме ОКОЛО огъня.

Lucía viaja alrededor del mundo. – Лусия пътува по света.

*Важно правило е това, че имаме ли предлозите a или de, следвани от определителния член за мъжки род, единствено число – el, те ще се слеят с него. Тоест: a+el -> al

de+el -> del

Cerca de – “близо до

Hay una farmacia cerca de mi casa. – Има аптека БЛИЗО ДО дома ми.

No juegues cerca del fuego. – Не играй БЛИЗО ДО огъня.

Debajo de – “под

No hay monstruos debajo de la cama. – Няма чудовища ПОД леглото.

Delante de = frente a = enfrente de – “пред

Delante de la casa de mi abuela hay un árbol grande. – ПРЕД дома на баба ми има голямо дърво.

El hombre está frente a la mujer que ama. – Мъжът е ПРЕД жената, която обича.

El banco está enfrente de la escuela. – Банката е ПРЕД училището.

Dentro de – “вътре в/във” (във вътрешната част на едно пространство)

A esta hora los niños ya están dentro de sus casas. – По това време децата вече са вкъщи.

¿Están todos los ingredientes dentro de la olla– Всички съставки ли са В тенджерата?

Detrás de  – “зад

Nuestro pueblo está detrás de la montaña. – Нашето село е ЗАД планината.

En – “в/на”/”върху

Mis calcetines están en el cajón de arriba. – Чорапите ми са В кашона горе.

No pongas los codos en la mesa. – Не си слагай лактите НА масата.

Dejé tu ropa en la cama. – Оставих дрехите ти ВЪРХУ/НА леглото.

Encima de sobre – върху

El libro está encima del escritorio. – Книгата/Учебникът е ВЪРХУ бюрото.

No pongas los pies encima de la mesa. – Не си слагай краката ВЪРХУ масата.

Las llaves están sobre el periódico. – Ключовете са ВЪРХУ вестника.

Por encima de – над

El pájaro está volando por encima de las montañas. – Птичката лети НАД планините.

Entre – “между

Bélgica está entre Francia y Holanda. – Белгия е МЕЖДУ Франция и Холандия.

Entre la sal y el azúcar está el aceite de oliva. – МЕЖДУ солта и захарта се намира зехтинът.

Fuera de – “извън

Solamente se puede fumar fuera de la oficina. – Може да се пуши само ИЗВЪН офиса.

Los niños están fuera de la escuela. – Децата са ИЗВЪН училището.

 Lejos de – “далеч от

El aeropuerto está lejos de la ciudad. – Летището е ДАЛЕЧ ОТ града.

La capital se encuentra lejos de Varna. – Столицата се намира ДАЛЕЧ ОТ Варна.

Al fondo de – “в дъното на

Mi cuarto está al fondo del pasillo. – Моята стая е В ДЪНОТО на коридора.

 A la izquierda de – “в ляво от

El dormitorio de mis padres está a la izquierda de mi habitación. – Спалнята на родителите ми е ВЛЯВО ОТ моята стая.

A la derecha de – “в дясно от

La tienda que Usted busca está a la derecha del hospital. – Магазинът, който търсите, е ВДЯСНО ОТ болницата.


А сега можете ли да посочите местоположението на тези обекти на испански език? ¿Dónde está la casa de Ana?

0 responses on "Местоположение на Испански език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top