Глаголи с неделими представки в немски език

Здравейте, в предна публикация се запознахме с глаголите с делими представки в немски език. Днес предстои да разгледаме друга група глаголи – глаголи с неделими представки.

Обща информация

В немски език по отношение на префиксите бихме могли да разграничим условно четири групи глаголи:

1. нормални (без представка) fahren – пътувам, карам
2. с делими представки ab|fahren – отпътувам
3. с неделими представки erfahren – научавам, разбирам нещо
4. глаголи, които с една и съща представка могат да бъдат както делими, така и неделими, като в този случай се променя тяхното значение um|fahren
umfahren
– Er hat das Schild umgefahren – Той събори табелата.
– Еr umfährt das Problem – Той заобикаля проблема.

Кои представки са неделими?

Най-лесният начин да разберете дали глаголът е с делима или неделима представка е да запомните основните префикси.

Неделимите глаголи се разпознават по следните представки:
be-, emp-, ent-, er-, ge-, hinter-, miss-, ver-, zer-

Глаголи с неделими представки в немски език - безплатен урок, курсове и индивидуални уроци по немски език от Асториа Груп, Варна, София

Как се променят някои глаголи с неделими представки в рамките на изречението?

  • Тези представки остават прикрепени към глагола дори в спрегната форма.

Например:

Aussage (Präsens/Präteritum)   Ich bestehe/bestand die Prüfung.
W-Frage (Präsens/Präteritum)   Wann besteht/bestand Ilona die Prüfung?
Ja-/Nein-Frage (Präsens/Präteritum)    Besteht/Bestand Ilona die Prüfung?
Ausrufesatz (Imperativ)    Bestehe/Bestehen Sie die Prüfung!

 

  • Partizip II на глаголите с неделими представки се образува без -ge-.

Например:

Perfekt   Ilona hat die Prüfung bestanden.
Plusquamperfekt   Ilona hatte die Prüfung bestanden.
Futur II   Ilona wird die Prüfung bestanden haben.

 

  • В инфинитивно изречение (Infinitivsatz) zu стои пред основната форма на глагола. Същото правило важи и за подчинено изречение за цел (Finalsatz) с um…zu.

Например:

Der Tourist bemüht sich, die Erklärung zu verstehen.
Erik hat in der Nacht gearbeitet, um das Projekt erfolgreich und in Frist zu beenden.
Erik hat in der Nacht gearbeitet, um das Projekt erfolgreich und in Frist beenden zu können.

Глаголи, които могат да бъдат както делими, така и неделими

Със следните префикси глаголите понякога могат да бъдат делими и неделими:
durch-, hinter-, über-, um-, unter-, wider-

Дали току-що споменатите представки могат да бъдат делими или неделими зависи зависи от съответната комбинация.

Глаголи с неделими представки в немски език - безплатен урок, курсове и индивидуални уроци по немски език от Асториа Груп, Варна, София

 

  • Някои глаголи са винаги с делима представка.

Например:

um|schauen – оглеждам се
Еr schaut sich um – Той се оглежда.

 

  • Други глаголи с определен префикс винаги са неделими.

Например:

umarmen – прегръщам
Sie umarmt ihn – Тя го прегръща.

 

  • Но също така има смесени глаголи, които могат да бъдат делими и неделими с една и съща представка. Тогава глаголът с делима и глаголът с неделима представка имат различно значение.

Например:

     

Er fährt das Schild um.                                              Er umfährt das Schild.

  • Както забелязвате, ударението при глаголите с делими и неделими представки се поставя върху различни части на думата. При делимите глаголи ударението пада върху префикса,  докато при неделимите  – върху глаголната основа.

 

Съвет: Ако някога не сте сигурни, нашата препоръка е да кажете само префикса на глагола. Като правило, ако думата звучи така, сякаш би съществувала сама в немския език, тя вероятно е префикс на делим глагол, например „ab-“. Ако произнесете кратката представка и ви звучи нелепо, напр. „be-“, най-добре е да го запазите заедно с основата на глагола.

 

Надявам се, днешната публикация да Ви е била интересна и допълнително Ви предоставяме упражнения по темата.

0 responses on "Глаголи с неделими представки в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top