Глаголи с делими представки в немски език

Здравейте, днес ще се запознаем с една особеност при глаголите в немски език, а имено глаголи с делими представки.

Обща информация 

Глаголи с делими и неделими представки са немски глаголи с префикс (представка), който в спрегната форма се отделя (aufstehen – ich stehe auf) или не се отделя (verstehen – ich verstehe) от глагола. Към коя група глаголи принадлежи един глагол зависи от съответната представка.

По какво се познават глаголите с делими представки? 

Глаголите с делими представки се познават по следните представки:
ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, los-, mit-, nach-, her-, hin-, vor-, weg-, zu-, zurück-

 


(Geld) ab|heben – тегля (пари)

an|nehmen – приемам
auf|machen – отварям
aus|schalten – изключвам 
bei|tragen – допринасям
ein|kaufen – пазарувам
mit|machen – участвам, присъединявам се към  
nach|denken – мисля, помислям
weg|werfen – изхвърлям
zu|nehmen – увеличавам, качвам килограми, напълнявам

Тази таблица не съдържа всички префикси в немски език – те са твърде много, а само онези, които се срещат най-често.

Има глаголи с повече от един префикс. Нека да вземем като пример глагола „machen„:

Понякога значението на глагола с делима представка се различава незначително от това на оригинала. Има обаче и други случаи, при които префикс, състоящ се само от две букви, може напълно да промени значението на глагола и изречението.

Например:

machen  – правя
mitmachen  – участвам, присъединявам се към
аufmachen  – отварям
zumachen  – затварям
anmachen  – прикрепям (пердета), включвам (радио, осветление)

 

Позиция на делимата представка в рамките на изречението 

  • Тези представки се делят от глагола, когато се спрягат и в простите немски глаголни времена Präsens и Präteritum в съобщителното и въпросителните изречения, както и в повелително наклонение (Imperativ) стоят в края на изречението.

Например:

Aussage (Präsens/Präteritum)     Inge steht / stand früh am Morgen auf.
W-Frage (Präsens/Präteritum)     Wann steht / stand  Inge auf?
Ja-/Nein-Frage (Präsens/Präteritum)     Steht / Stand Inge früh am Morgen auf?
Ausrufesatz (Imperativ)     Stehe / Stehen Sie früh am Morgen auf!

     

  • При сложните състaвни времена (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II), при които глаголът стои в Partizip II, ge се поставя между префикса и глагола.

Например:

Perfekt      Inge ist früh am Morgen aufgestanden.
Plusquamperfekt     Inge war früh am Morgen aufgestanden.
Futur II     Inge wird früh am Morgen aufgestanden sein.

 

  • Ако изречението съдържа два глагола, единият от които е с делима представка (другият обикновено е модален, то глаголът с делима представка стои в края на изречението в инфинитив.

Например:

Ich will heute Abend  mitkommen.
Kannst du bitte die Tür  zumachen?
Wir sollten nicht so viel Plastik  wegwerfen.

 

  • В инфинитивно изречение (Infinitivsatz) zu стои между делимата представка и глагола. Същото правило важи и за подчинено изречение за цел (Finalsatz) с um…zu.

Например:
Ich habe die Absicht, morgen früh aufzustehen.
Anna hat viel gelesen, um sich auf die Prüfung gut vorzubereiten.

Ако в подчиненото изречение има два глагола, zu стои между двата глагола и представката не се дели.

Например:
Anna hat viel gelesen, um sich auf die Prüfung gut vorbereiten zu können.

 

  • В рамките на подчиненото изречение делимата представка е прикрепена към глагола, т.е. не се дели.

Например:
Martina hat gesagt, dass sie heute Abend mitkommen will.
Ich mцchte wissen, ob du mitkommen kannst.
Emil ist zufrieden, weil er die Prüfung abgelegt (Partizip II) hat.

 

Trennbar + untrennbar = trennbares Verb

Има глаголи с повече от една представка. Ако първата представка е делима, то глаголът спада към групата на делимите глаголи. В рамките на изречението се дели само първият префикс. Ето няколко примера:

aner-: anerkennen (erkennt… an; hat anerkannt) – признавам, зачитам
aufbe-: aufbewahren (bewahrt… auf; hat aufbewahrt) – съхранявам
vorbe-: vorbereiten (bereitet… vor; hat vorbereitet) – подготвям

Например:
Ich erkenne deine Leistung neidlos an.
Ich bewahre alle Fotos auf.
Wir bereiten uns auf die Prüfung vor.

 

Надяваме се, че тази публикация Ви е харесала и Ви предлагаме няколко упражнения по темата.

0 responses on "Глаголи с делими представки в немски език"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top