Бъдеще време (Futur I)

Здравейте, в предните ни публикации „Глаголни времена в немския език“ Ви запознахме със сегашно време (Präsens) и с три минали времена (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt). Във връзка с Ваши въпроси до Асториа Груп днес ще разгледаме бъдеще време (Futur I).

 

Обща информация 

Бъдеще време (Futur I), наричано често “werden”-Futur, е глаголно време, с което се изразяват действия в бъдеще време.

Например:
Wir werden ein neues Haus kaufen. – Ще купим нова къща.
Er wird wahrscheinlich nicht kommen. Той вероятно няма да дойде.
Es wird morgen regnen. – Утре ще вали.

 

Образуване 

Бъдеще време (Futur I) се образува с помощта на спомагателния глагол werden и основната форма на смисловия глагола (Infinitiv des Vollverbs).

 

Словоред

Словоредът е същият като при модалните глаголи.
В съобщителното изречение (Aussagesatz) спомагателният глагол се спряга в сегашно време по лице и число с подлога и заема втора позиция, а основният глагол стои в края на изречението и по този начин се образува рамка.

Например:
Ich werde nach Italien fliegen. – Ще летя за Италия.
Ich werde lieb sein, versprochen! – Обещавам, че ще бъда мил/а!

Във въпросителното изречение (Ja/Nein-Frage) спомагателният глагол заема първа позиция.

Например:
Wirst du nach Italien fliegen?Ще летиш ли за Италия?

 Моля, разгледайте таблицата!

Когато се използва глагол с делима представка, то тя не се дели, например, Am Wochenende wird er sein Zimmer aufräumen.

Когато има смислов и модален глагол, то те стоят в края на изречението в основна форма, като първо се поставя смисловия глагол, а след него – модалния, например Du wirst erst im Mai einen Flug buchen können.

Моля, разгледайте примерите!

 

Употреба на бъдеще време Futur I

Бъдеще време (Futur I) се използва, както подсказва името му, за изразяване на бъдещи действия. Употребата на Futur I обаче се оказва различна от употребата на бъдеще време в български език.

В немския език има две възможности да се говори за бъдещето:

  • с помощта на сегашно време + обстоятелствено пояснение за време (morgen, bald, nächste Woche, in zwei Stunden usw.);
  • с помощта на бъдеще време (Futur I).

Например:

Превод: Какво ще правиш утре? – и двете изречения се превеждат по един и същи начин.

 

1. Изразяване на бъдеще време чрез Präsens + Zeitangabe 

В разговорната реч този начин на изразяване на бъдеще време е по-често срещан. Но условието е, че нещо повече или по-малко е сигурно ДА СЕ СЛУЧИ ИЛИ ПОНЕ Е ПЛАНИРАНО.

Например: Wir kaufen nächsten Monat ein neues Auto. – Следващия месец купуваме нова кола.

Внимание! Ако използваме Präsens, то в изречението трябва да има обстоятелство за време.

 

2. Особености при употребата на Futur I

Глаголното време Futur I се използва за изразяване на събитие или процес, който ще се осъществи в бъдеще, но също така може да се използва и за намерение, прогноза или предположение за бъдещо събитие, т.е. има известна несигурност дали нещо ще се случи.

Например: 

Morgen werde ich mit meinem Freund ein Eis essen gehen. – Утре излизам на сладолед с гаджето ми. (събитие, което е в бъдеще)

или 

Wir werden wohl zu spät zur Verabredung kommen. – Вероятно ще закъснеем за уговорката. (предположение)
Er wird nächsten Monat (vielleicht) ein Auto kaufen. – Той (може би) ще си купи кола следващия месец. (предположение)

Думи, които въвеждат бъдеще време при образуване на изречения: morgen, bald, nächste Woche и други, т.е. обстоятелства за време.

Думи, които подсилват предположенията: wohl, sicher, bestimmt, vielleicht, wahrscheinich и други.

 

3. Сравнение между Präsens+Zeitangabe и Futur I

Ich werde nach Italien fliegen. – Ще летя до Италия.
(Някога, когато и да е, ще летя до Италия. Най-вероятно полетът все още не е резервиран.)

Ich fliege (nächstes Jahr) nach Italien. – Ще летя до Италия (догодина).
(Това е фиксиран план. Ако пропуснете времето, човекът, с когото говорите, вероятно ще попита: Кога? Той предполага, че вече сте резервирали полета.)

 

Надявам се днешната лекция да Ви е харесала. Предлагаме Ви да упражним наученото.

0 responses on "Бъдеще време (Futur I)"

Leave a Message

АСТОРИА ГРУП

Казват, че има много начини да научим чужд език, но това е маркетингова стратегия. Ние знаем - за да проговорим е нужно време и спокойна обстановка, нужни са упражнения и преговор, необходим е специален подход към всеки клиент.

ЛИДЕРИ В ОБЛАСТТА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ

Нови курсове

top